Addendum

Group of the Greens/European Free Alliance

(51 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Marco
AFFRONTE
 AGAINST
Jan Philipp
ALBRECHT
 AGAINST
Max
ANDERSSON
 AGAINST
Margrete
AUKEN
 AGAINST
Reinhard
BÜTIKOFER
 AGAINST
José
BOVÉ
 AGAINST
Klaus
BUCHNER
 AGAINST
Michael
CRAMER
 AGAINST
Jakop
DALUNDE
 AGAINST
Karima
DELLI
 AGAINST
Pascal
DURAND
 AGAINST
Bas
EICKHOUT
 AGAINST
Linnéa
ENGSTRÖM
 AGAINST
Jill
EVANS
 AGAINST
Sven
GIEGOLD
 AGAINST
Rebecca
HARMS
 AGAINST
Heidi
HAUTALA
 AGAINST
Martin
HÄUSLING
 AGAINST
Maria
HEUBUCH
 AGAINST
Ian
HUDGHTON
 AGAINST
Yannick
JADOT
 AGAINST
Benedek
JÁVOR
 (absent)
Eva
JOLY
 AGAINST
Ska
KELLER
 AGAINST
Jean
LAMBERT
 AGAINST
Philippe
LAMBERTS
 AGAINST
Barbara
LOCHBIHLER
 AGAINST
Ulrike
LUNACEK
 AGAINST
Florent
MARCELLESI
 AGAINST
Tamás
MESZERICS
 AGAINST
Julia
REDA
 AGAINST
Michel
REIMON
 AGAINST
Terry
REINTKE
 AGAINST
Michèle
RIVASI
 AGAINST
Bronis
ROPĖ
 AGAINST
Judith
SARGENTINI
 AGAINST
Molly
SCOTT CATO
 AGAINST
Alyn
SMITH
 AGAINST
Jordi
SOLÉ
 AGAINST
Bart
STAES
 FOR
Indrek
TARAND
 AGAINST
Keith
TAYLOR
 AGAINST
Josep-Maria
TERRICABRAS
 (absent)
Helga
TRÜPEL
 AGAINST
Claude
TURMES
 AGAINST
Ernest
URTASUN
 AGAINST
Bodil
VALERO
 AGAINST
Monika
VANA
 AGAINST
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Posljedice klimatskih promjena sve više utječu na ljude širom svijeta, stoga podržavam sve odluke koje predstavljaju poboljšanje uvjete za okoliš u kojem živimo. Podržao sam i ovu Rezoluciju jer odražava ambicioznu poziciju Europskog parlamenta, no mišljenja sam kako nedostaju specifični numerički ciljevi koji bi dodatno naglasili EU-ove napore za postizanje tih istih ciljeva do 2030. godine.
Postojanje klimatskih izbjeglica zaslužuje što veću pažnju, stoga podržavam stav o ukidanju globalnih emisija ugljičnog dioksida do 2050. godine. Taj korak ujedno znači i da većina EU sektora mora znatno ranije svesti emisije na nulu. U tom smislu pozivam Komisiju da razvije posvećeni, automatizirani mehanizam financiranja EU-a, pri čemu naglašavam hitnost rješavanja financijskih tokova usmjerenih na fosilna goriva i infrastrukturu s visokom razinom ugljika.
U okviru pregovora u Bonnu trebamo napredovati u ključnim elementima, kao što su poboljšani okvir transparentnosti, detalji o globalnom udjelu, razumijevanje diferencijacije, gubitaka i oštećenja, klimatskih financija i podrške kapaciteta, višerazinsko upravljanje, kao i mehanizam koji olakšava provedbu i promovira usklađenost.
Igor
ŠOLTES
 FOR
Tatjana
ŽDANOKA
 AGAINST