Addendum

Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left


Marina
ALBIOL GUZMÁN

86.17% votes
Martina
ANDERSON

86.04% votes
Xabier
BENITO ZILUAGA

96.5% votes
Malin
BJÖRK

94.53% votes
Lynn
BOYLAN

79.74% votes
Matt
CARTHY

91.73% votes
Nikolaos
CHOUNTIS

89.38% votes
Kostas
CHRYSOGONOS

79.38% votes
Javier
COUSO PERMUY

88.96% votes
Dennis
de JONG

87.36% votes
Stefan
ECK

95.69% votes
Cornelia
ERNST

87.9% votes
João
FERREIRA

86.32% votes
Luke Ming
FLANAGAN

95.65% votes
Eleonora
FORENZA

91.01% votes
Tania
GONZÁLEZ PEÑAS

97.75% votes
Takis
HADJIGEORGIOU

89.68% votes
Anja
HAZEKAMP

98.12% votes
Thomas
HÄNDEL

79.35% votes
Rina Ronja
KARI

86.91% votes
Jaromír
KOHLÍČEK

72.59% votes
Kateřina
KONEČNÁ

94.12% votes
Stelios
KOULOGLOU

84.68% votes
Kostadinka
KUNEVA

75.32% votes
Merja
KYLLÖNEN

90.52% votes
Paloma
LÓPEZ BERMEJO

88.57% votes
Sabine
LÖSING

91.68% votes
Patrick
LE HYARIC

84.17% votes
Curzio
MALTESE

69.02% votes
Marisa
MATIAS

93.79% votes
Emmanuel
MAUREL

91.55% votes
Jiří
MAŠTÁLKA

78.85% votes
Martina
MICHELS

91.14% votes
Anne-Marie
MINEUR

86.93% votes
Liadh
NÍ RIADA

74.04% votes
Younous
OMARJEE

89.24% votes
Dimitrios
PAPADIMOULIS

84.38% votes
João
PIMENTA LOPES

92.9% votes
Sofia
SAKORAFA

85.66% votes
Lola
SÁNCHEZ CALDENTEY

89.95% votes
Martin
SCHIRDEWAN

93.89% votes
Helmut
SCHOLZ

95.75% votes
Maria Lidia
SENRA RODRÍGUEZ

92.41% votes
Barbara
SPINELLI

98.82% votes
Neoklis
SYLIKIOTIS

86.71% votes
Estefanía
TORRES MARTÍNEZ

87.92% votes
Miguel
URBÁN CRESPO

95.19% votes
Ángela
VALLINA

75.29% votes
Marie-Christine
VERGIAT

91.84% votes
Miguel
VIEGAS

94.72% votes
Marie-Pierre
VIEU

74.27% votes
Gabriele
ZIMMER

90.55% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Fabio
DE MASI

79.71% votes
Pablo
ECHENIQUE

99.43% votes
Emmanouil
GLEZOS

86.5% votes
Pablo
IGLESIAS

93.73% votes
Carlos
JIMÉNEZ VILLAREJO

0% votes
Josu
JUARISTI ABAUNZ

88.38% votes
Georgios
KATROUGKALOS

78.66% votes
Jean-Luc
MÉLENCHON

82.09% votes
Willy
MEYER

0% votes
Miloslav
RANSDORF

77.04% votes
Teresa
RODRIGUEZ-RUBIO

99.21% votes
Inês Cristina
ZUBER

92.81% votes