Addendum

Non-attached Members


Zoltán
BALCZÓ

92.8% votes
Diane
DODDS

78.93% votes
Georgios
EPITIDEIOS

93.38% votes
Lampros
FOUNTOULIS

96.35% votes
Bruno
GOLLNISCH

85.99% votes
Mike
HOOKEM

67.96% votes
Rikke-Louise
KARLSSON

78.23% votes
Béla
KOVÁCS

63.9% votes
Jean-Marie
LE PEN

41.99% votes
Sophie
MONTEL

91.06% votes
Krisztina
MORVAI

56.22% votes
Konstantinos
PAPADAKIS

76.61% votes
Martin
SONNEBORN

70.12% votes
Cătălin
Sorin IVAN

68.82% votes
Dobromir
SOŚNIERZ

98.97% votes
Eleftherios
SYNADINOS

88.11% votes
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI

94.44% votes
Udo
VOIGT

86.26% votes
Steven
WOOLFE

77.93% votes
Sotirios
ZARIANOPOULOS

73.48% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Hans
JANSEN

87.73% votes
Janusz
KORWIN-MIKKE

89.35% votes
Flavio
TOSI

0% votes