EP Application Suite

Kārlis ŠADURSKIS


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Latvia

NATIONAL GROUP
Partija "VIENOTĪBA"

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
96%
29 out of 30 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
1852 out of 2089 votes during the mandate.


DOSSIER A8-0462/2018 (PE 634.455)
Amendments to Parliament’s Rules of Procedure affecting Chapters 1 and 4 of Title I; Chapter 3 of Title V; Chapters 4 and 5 of Title VII; Chapter 1 of Title VIII; Title XII; Title XIV and Annex II
Committee on Constitutional Affairs
VOTES ON JANUARY 31, 2019
12:14:16 Am 20/1
12:15:12 Am 35
12:15:26 Am 36
12:15:37 Am 37
12:15:48 Am 38
12:15:59 Am 39
12:16:10 Am 41S
12:16:21 Am 42
12:16:34 Am 43
12:16:44 Am 44
12:16:54 Am 54
12:17:05 Am 55
12:17:41 Am 10
12:18:56 Am 13/1
12:19:07 Am 13/2
12:19:31 Am 86 + 87S
12:20:03 Am 88
12:20:15 Am 81
12:20:36 Am 73
12:21:09 Am 40
12:21:29 Am 84S + 85S
12:21:54 Am 89rev
12:22:12 Proposition de décision
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0462/2018)

Ikviena Eiropas Parlamenta deputāta pienākums ir tikties ar iedzīvotājiem, iegūt maksimāli daudz informācijas par jautājumiem, kuros tiek pieņemti lēmumi. Tāpēc, protams, ir jātiekas ar dažādu jomu, tai skaitā interešu grupu, pārstāvjiem. Bieži vien priekšlikumi, kas, piemēram, ierobežo konkurenci vai rada nepamatotas priekšrocības tai vai citai sabiedrības vai uzņēmēju grupai, ir ieslēpti skaistos vārdos un cēlos lozungos. Tāpēc, lai izprastu to būtību, ir jāiegūst vispusīga informācija. Balsojumā par grozījumiem Eiropas Parlamenta Reglamentā vairākuma atbalstu guva norma par to, ka deputātiem būtu jāpublicē tiešsaistē informācija par visām plānotajām sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem, kas, manuprāt, ir pārspīlēta izpratne un nedod nekādu praktisku pienesumu deputāta darbības caurspīdīguma veicināšanai. Tāpēc es balsojumā atturējos. Es pilnībā atbalstu jau eksistējošo praksi, ka EP deputāti tiekas tikai ar interešu pārstāvjiem, kuri ir reģistrējusies ES Pārredzamības reģistrā. Norma, kura it kā caurspīdīguma vārdā prasa deputātiem internetā publicēt visas savas tikšanās, ir uz atklātību vērstas darbības imitācija. Atbalstīju prasību EP izveidot sistēmu, kas ļautu deputātiem brīvprātīgi publicēt auditu par vispārējiem biroja izdevumiem. Savukārt uzskatu, ka grozījumā, kurš paredz deputātiem parakstīt Kodeksu par pienācīgu uzvedību, pildot savus pienākumus, ir tikai un vienīgi kreiso spēku populisms un kampaņas elements pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, jo pienācīga un cieņpilna deputāta uzvedība ir kaut kas tik elementārs un pašsaprotams, ka par to parakstīties ir vienkārši muļķīgi. Mūsu sabiedrība to sagaida no katra sevi cienoša deputāta, amatpersonas un jebkura cilvēka.
--------
[EN] It is the duty of every Member of the European Parliament to meet the people, to obtain as much information as possible on the issues on which decisions are taken. Therefore, of course, it is necessary to meet with representatives of various fields, including interest groups. Proposals that, for example, restrict competition or create an undue advantage for one or another group of companies or entrepreneurs are often hidden in beautiful words and noble slogans. Therefore, in order to understand their nature, it is necessary to obtain comprehensive information. In the vote on the amendments to the European Parliament's Rules of Procedure, the majority supported the provision that Members should publish online information on all scheduled meetings with interest representatives, which I believe is an exaggerated understanding and makes no practical contribution to transparency. That is why I abstained. I fully support the already existing practice of MEPs meeting only with interest representatives who are registered in the EU Transparency Register. The rule, which supposedly requires Members to publish all their meetings on the Internet in the name of transparency, is an imitation of openness. I supported the call for the EP to set up a system that would allow Members to publish audits of the Office's general expenditure on a voluntary basis. For my part, I believe that the amendment requiring Members to sign the Code of Good Conduct in the performance of their duties contains only populist leftist populism and a campaign element before the European elections, because decent and dignified conduct is so basic and self-evident that signing it up is just just silly. Our society expects this from every self-respecting Member, official and anyone.