Addendum

Marijana PETIR


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Croatia

NATIONAL GROUP
Independent

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
96%
268 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
95%
9801 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a Council decision authorising Austria, Cyprus, Croatia, Luxembourg, Portugal, Romania and the United Kingdom to accept, in the interest of the European Union, the accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0451/2018. Mary Honeyball - Vote unique


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0451/2018)
Accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Podržala sam zakonodavnu Rezoluciju Europskog parlamenta o prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu EU-a prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Haška konvencija od 25. listopada 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece je vitalno važan instrument koji uvodi sustav suradnje između država ugovornica u cilju obnove statusa quo osiguravajući što hitniji povratak nezakonito odvedene ili zadržane djece.
Budući da je sprječavanje međunarodne otmice djece važan dio vanjske politike EU-a za promicanje prava djeteta, EU aktivno radi na međunarodnoj razini na poboljšanju primjene Konvencije i potiče treće zemlje da joj pristupe, a odluka o tome hoće li se prihvatiti pristup Dominikanske Republike donosi se na razini EU-a u obliku odluke Vijeća.
Nakon savjetovanja s Komisijom o svojoj volji da prihvate pristup Dominikanske Republike Konvenciji, gore spomenute države su dali povoljno mišljenje, a u raspravama na sastanku stručnjaka 18. travnja 2018. pokazalo se da u ovoj fazi države članice nemaju prigovora na to da ove države prihvate pristup Dominikanske Republike Konvenciji, zbog čega sam podržala ovu zakonodavnu Rezoluciju.

Date issued: January 31, 2019