Addendum

Maria GRAPINI


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Romania

NATIONAL GROUP
Partidul Social Democrat

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
96%
269 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
97%
10023 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0380/2017 - Albert Deß - Am 1
A8-0258/2017 - Julie Girling - Am 48
A8-0198/2017 - Udo Bullmann et José Manuel Fernandes - Am 4
A8-0198/2017 - Udo Bullmann et José Manuel Fernandes - Am 3
A8-0378/2017 - Tiemo Wölken - Vote: Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles
A8-0331/2017 - Jiří Maštálka - Vote unique
A8-0376/2017 - Theresa Griffin - Approbation
A8-0386/2017 - Christofer Fjellner - Approbation
A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari - Approbation
A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari - Vote unique
A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea - Am 3S
A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea - Résolution
A8-0384/2017 - Marietje Schaake - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0380/2017)
Amendments to various Regulations in the field of agriculture and rural development

Am votat acest raport deoarece este nevoie de o mai bună reglementare în ceea ce privește dezvoltarea rurală, acordată din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune.
Organizațiile de producători și asociațiile acestora joacă un rol important în concentrarea ofertei, ameliorarea comercializării, planificarea și adaptarea producției la cerere, optimizarea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor de producție, promovarea bunelor practici și furnizarea de asistență tehnică, contribuind astfel la consolidarea poziției de negociere a producătorilor în lanțul alimentar.
Așadar, este necesară instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole și stabilirea unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0258/2017)
EU Emissions Trading System (EU ETS): continuing current limitations of scope for aviation activities and preparing to implement a global market-based measure from 2021

Am votat acest raport deoarece protecția mediului reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Pentru a îndeplini obiectivul obligatoriu de reducere la nivel intern în toate sectoarele economice a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 față de nivelurile din 1990, este esențial să existe o platformă pentru schimbul de bune practici și experiențe dobândite în sectorul mobilității cu emisii scăzute de dioxid de carbon în rândul statelor membre.
De asemenea, efectele generate de sectorul aviației ar trebui abordate într-un mod cât mai cuprinzător, deoarece acestea au un impact major asupra schimbărilor climatice, datorită emisiilor de oxizi de azot, de vapori de apă și de particule de sulfat și funingine la altitudini mari.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0198/2017)
Extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments

Am votat acest raport deoarece Fondul european pentru investiții strategice a avut o contribuție majoră la mobilizarea investițiilor, a sprijinit IMM-urile, a creat noi locuri de muncă și a încercat să regleze inegalitățile economice din UE.
Platformele de investiții reprezintă un instrument esențial de abordare a disfuncționalităților pieței, în special în ceea ce privește finanțarea de proiecte multiple, regionale sau tematice, inclusiv proiecte în domeniul eficienței energetice și proiecte transfrontaliere.
Platforma europeană de consiliere în materie de investiții necesită îmbunătățiri și trebuie să joace un rol esențial în ceea ce privește abilitarea promotorilor de proiecte, să inițieze și să dezvolte proiecte viabile, sustenabile și de calitate, iar activitățile ei să abordeze eventualele deficiențe în punerea în aplicare a FEIS.
De asemenea, platforma trebuie să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre sau regiuni și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ale COP 21.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0378/2017)
Rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Nu am votat acest raport, deoarece cadrul european privind drepturile de autor nu oferă reguli clare și armonizate care să definească modul în care furnizorii pot retransmite programele de televiziune și radio. Accesul cetățenilor europeni la conținutul european ar conduce la un fenomen de geoblocare, chiar dacă scopul inițial a fost de a acorda certitudine juridică și de a facilita accesul transfrontalier plătit și legal.
Actuala formă de regulament ar reduce drastic sfera de aplicare a principiului țării de origine la programele de știri și de actualitate. Din păcate, acest lucru va încuraja consumatorii să recurgă la mai multe servicii ilegale de conținut online. Aceasta va oferi, de asemenea, furnizorilor de televiziune non-europeni șansa de a intra pe piață și de a fi și mai puternici. Aceasta, la rândul său, va fi în detrimentul lanțului valoric european al radioului și al audiovizualului.
Din păcate, regulamentul nu creează condiții de concurență echitabilă între operatorii de cablu și operatorii care oferă servicii echivalente de retransmisie a programelor, lipsind în totalitate posibilitatea de a crea un sistem de licențiere a drepturilor de autor protejat în viitor și rezistent.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0331/2017)
Customs duties on imports of certain products originating in the USA

Am votat această propunere de regulament deoarece trebuie să ne asigurăm că efectul drepturilor suplimentare asupra importurilor de produse selectate, originare din Statele Unite, reprezintă, într-un an, o valoare comercială care nu depășește nivelul anulării sau reducerii avantajelor.
De asemenea, în cazul în care adăugarea sau eliminarea de produse pe lista din anexa 1 nu permite adaptarea nivelului suspendării la nivelul anulării sau reducerii avantajelor, atunci trebuie să se modifice rata drepturilor suplimentare. Prin urmare, produselor originare din Statele Unite ale Americii li se aplică o taxă suplimentară ad valorem de 4,3 %, care se adaugă taxelor vamale aplicabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0376/2017)
EU-USA Air Transport Agreement

Am votat această recomandare deoarece sprijină crearea unei piețe unice pentru transportul aerian în care companiile aeriene europene și americane ar putea furniza servicii aeriene fără niciun fel de restricții. Includea piețelor interne ale ambelor părți reprezintă un pas important către o piață transatlantică integrată în domeniul aviației, care va aduce beneficii consumatorilor. De asemenea, acest acord aduce beneficii, printre care investiții și oportunități de acces pe piață, precum și consolidarea cadrului de cooperare în domenii de reglementare, cum ar fi siguranța, securitatea și mediul.
În ciuda faptului că proporția totală de pasageri transportați prin aeroporturile din UE și SUA a scăzut de la 61 % din totalul pasagerilor la nivel mondial în 2000 la 38 % în 2015, acestea continuă să fie și în prezent cele mai dezvoltate piețe ale aviației. Așadar, acest lucru reflectă caracterul schimbător al piețelor aviației și necesitatea unei cooperări tot mai strânse în sectorul aviației internaționale.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0386/2017)
EU-Switzerland agreement on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems

Am votat această recomandare deoarece schema UE de comercializare a certificatelor de emisii reprezintă cel mai important instrument de care dispune Europa pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Această recomandare este în concordanță cu obiectivul din 2014 al Consiliului European de reducere cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990.
Cele mai eficiente modalități pentru a combate schimbările climatice implică cooperarea cu țări din întreaga lume prin corelarea schemelor de comercializare a certificatelor de emisii. Așadar, sunt de părere că corelarea schemelor de comercializare a certificatelor de emisii între UE și Confederația Elvețiană va permite participanților din cadrul unei scheme să folosească unități din cealaltă schemă pentru a se putea conforma cerințelor în domeniu. Prin urmare, îmbunătățește eficiența și reduce costurile de comercializare a certificatelor de emisii, prin extinderea pieței. Această corelare este un prim pas pentru a stimula și alți emitenți să își asume partea lor de responsabilitate și să contribuie la obiectivul politic al UE pe termen lung în materie de climă.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0335/2017)
EU-Kazakhstan Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (Resolution)

Am votat această propunere de rezoluție deoarece întărirea relațiilor dintre UE și Kazahstan trebuie să se orienteze spre interesele comune ale celor două părți și să aibă drept fundament angajamentele față de democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și dialogul politic. Cooperarea în domeniul energiei joacă un rol important în ceea ce privește întărirea securității energetice a Uniunii Europene, iar Kazahstanul este unul dintre cei mai importanți furnizori de energie către UE.
În același timp, UE este principalul partener comercial al Kazahstanului iar, din acest motiv, în vederea consolidării și dezvoltării relațiilor comerciale și economice, este nevoie de investiții în cercetare, educație, dezvoltare și formare profesională, diversitate economică și investiții străine.
Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important în programul de diversificare a economiei Kazahstanului, având în vedere că 80 % din exporturile Kazahstanului în UE constau în petrol și gaze, iar economia Kazahstanului este bazată în mare parte pe exploatarea și exportul materiilor prime și a hidrocarburilor.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0385/2017)
EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens' Rights in a Union of Democratic Change

Am votat acest raport deoarece, la 25 de ani de la consacrarea conceptului de cetățenie UE în Tratatul de la Maastricht, Europa se confruntă cu provocări neașteptate precum retragerea unui stat membru din UE, fiind nevoie de o mai bună garantare a faptului că cetățenii se pot bucura pe deplin de drepturi și privilegii complementare cetățeniei naționale. De asemenea, Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European trebuie să permită tuturor țărilor care îndeplinesc criteriile necesare, precum România și Bulgaria, să devină membre ale spațiului Schengen, astfel încât toți cetățenii UE să poată beneficia de libera circulație neîngreunată de controalele la frontieră.
Exercitarea cetățeniei Uniunii Europene implică garantarea și respectarea tuturor drepturilor omului, în special a drepturilor economice, sociale și culturale. Comisia Europeană, prin rolul său de gardian al tratatelor, trebuie să răspundă în mod real preocupărilor cetățenilor.
Uniunea Europeană trebuie să eficientizeze politicile în domenii precum principiul egalității de gen, combaterea discriminării, ratificarea Convenției de la Istanbul, consolidarea dimensiunii culturale europene, problematica scăderii nivelului de participare la vot, prevenirea radicalizării, combaterea știrilor false, drepturile persoanelor cu dizabilități, protecția victimelor violenței de gen. Consolidarea politicilor este o modalitate de a restabili încrederea cetățenilor în proiectul european.

Date issued: December 12, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0384/2017)
Towards a digital trade strategy

Am votat acest raport deoarece progresele tehnologice și digitalizarea din domeniul economiei sunt elemente cheie ale creșterii economice, inovării și competitivității, oferind totodată noi oportunități IMM-urilor, viteză de lucru și costuri reduse.
Economia digitală are nevoie de un cadru bine reglementat, bazat pe norme moderne, tratând în mod echitabil atât schimbările rapide ale pieței, cât și protecția consumatorilor.
Uniunea Europeană trebuie să aibă o strategie privind comerțul digital bazată pe principiul concurenței loiale, al reciprocității și transparenței, deoarece companiile străine beneficiază de un acces mai larg la piața europeană față de companiile europene la țările terțe. În același timp, blocarea geografică trebuie eliminată, pentru a nu mai exista măsuri discriminatorii și disparități nejustificate pe criterii de naționalitate sau loc de referință.
Un alt aspect important este faptul că digitalizarea industriilor tradiționale ar putea perturba locurile de muncă actuale, fiind nevoie de măsuri sociale și politici în domeniul educației și formării.
Strategia privind comerțul digital trebuie să fie bazată pe principiul neutralității, principiul coerenței politicilor de dezvoltare și să urmărească promovarea IMM-urilor și implicarea lor în comerțul digital transfrontalier.

Date issued: December 12, 2017Maria GRAPINI - European Parliament docs

Debates - Coordination of social security systems (debate) - Maria Grapini - Wednesday, 17 April 201...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sect...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Market surveillance and compliance of products (debate) - Maria Grapini - Tuesday, 16 Apri...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (debate) (debate) - M...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Protecting the integrity of the European elections, with particular regard to internationa...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Recommendations for opening of negotiations between the EU and the US (debate) - Maria Gra...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Preparation of the European Council meeting of 21 and 22 March 2019 and UK’s withdrawal fr...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Azerbaijan, notably the case of Mehman Huseynov - Maria Grapini - Thursday, 17 January 201...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Ombudsman’s strategic inquiry OI/2/2017 on the transparency of legislative discussions in ...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development ...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Strengthening the competitiveness of the Internal Market by developing the EU customs unio...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Contracts for the supply of digital content and digital services - Contracts for the sale ...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Copyright in the Digital Single Market (debate) - Maria Grapini - Tuesday, 26 March 2019 -...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Combating late payment in commercial transactions (debate) - Maria Grapini - Wednesday, 16...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Combating late payment in commercial transactions (debate) - Maria Grapini - Wednesday, 16...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Situation of fundamental rights in the European Union in 2017 (debate) - Maria Grapini - W...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Debate with the President of the Government of Spain, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, on the...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - The UK’s withdrawal from the EU (debate) - Maria Grapini - Wednesday, 16 January 2019 - St...

Source : © European Union, 2019 - EP

Answer to a written question - Infringement procedure against Austria - E-001319/2019(ASW)

Commission response See question(s) : E-001319/2019 Source : © European Union, 2019 - EP

Answer to a written question - Lack of funding for EU-13 Member State projects carried out under Hor...

Commission response See question(s) : E-001402/2019 Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Establishment of a framework to facilitate sustainable investment (debate) - Maria Grapini...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport (debate) - Maria G...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027) (debate) - Maria Grapini - Thurs...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Common rules for access to the international market for coach and bus services (debate) - ...

Source : © European Union, 2019 - EP

Debates - Mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State (debate) - Maria Gra...

Source : © European Union, 2019 - EP