Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
211 out of 255 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
7720 out of 8702 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
Tadeusz Zwiefka - Vote unique
Massimiliano Salini - Am 226
Massimiliano Salini - Am 227
Massimiliano Salini - Proposition de la Commission
Angelika Mlinar - Am 203
Angelika Mlinar - Am 204
Angelika Mlinar - Am 205
Angelika Mlinar - Am 202
Angelika Mlinar - Proposition de la Commission
Theresa Griffin - Approbation
Paul Tang - Am 6/2
Paul Tang - Am 9
Paul Tang - Am 25
Paul Tang - Am 27
Paul Tang - Am 35
Paul Tang - Am 63
Paul Tang - Am 54=60=
Paul Tang - Am 41
Paul Tang - Am 50
Paul Tang - Am 62
Paul Tang - Proposition de la Commission
Dariusz Rosati - Am 6
Dariusz Rosati - Am 9/2
Dariusz Rosati - Am 9/3
Dariusz Rosati - Am 20
Dariusz Rosati - Am 31
Dariusz Rosati - Am 33
Dariusz Rosati - Am 40
Dariusz Rosati - Proposition de la Commission
Résolution
Emma McClarkin - Vote unique
Résolution
Résolution
Eleonora Evi - Am 7
Eleonora Evi - Am 13
Eleonora Evi - Am 14
Eleonora Evi - § 21
Eleonora Evi - Am 15
Eleonora Evi - § 22
Eleonora Evi - § 26
Eleonora Evi - Am 19S
Eleonora Evi - Am 20S
Eleonora Evi - Am 21S
Eleonora Evi - Am 4
Eleonora Evi - Considérant AC
Eleonora Evi - Résolution
Cecilia Wikström - Am 3S
Cecilia Wikström - RésolutionRichard Sulik - European Parliament docs

Rozpravy - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Spoločná poľnohospodárska politika a nedoplatky na daniach a odvodoch - E-006423/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006423/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Neproporčné pokuty za nedodržanie Loi Macron - E-006312/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006312/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Rekreačný bonus zamestnanca v Maďarsku - E-004798/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004798/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - 18:02 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'56''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (22Mb) alebo vo formáte WMV (30Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Stanovenie maximálnej marže predajcov vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov - P-005861/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky P-005861/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Podmienky oprávnenosti priamych platieb - E-005457/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005457/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Otázka na písomné zodpovedanie - Európske osvedčenie o dedičstve vydávané v Nemecku - E-006306/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006306/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Zriadenie centralizovaného registra žiadostí o priame platby za účelom prideľovania priamych platieb - E-005499/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005499/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Plán transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry - E-006289/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006289/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Rozšírenie ťažby v regióne horná Nitra - E-006288/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006288/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Posúdenie oprávnenosti oznamovateľa podľa návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie - E-005076/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005076/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Revidovaná smernica o vyslaných zamestnancoch a nariadenie Rím I - E-005458/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005458/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Väčšia interpelácia - VP/HR - Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ - G-000008/2018

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000008/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Osobitný odvod obchodných reťazcov na Slovensku - P-006287/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-006287/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Spochybnenie bezpečnostného komponentu do výťahov z iného členského štátu - E-006179/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006179/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Financovanie zberu vnútrozemského odpadu z riek a jazier - E-005930/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005930/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Reforma voľby policajného prezidenta a reorganizácie policajnej inšpekcie v Slovenskej republike - E-004774/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004774/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia