Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
228 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
9051 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0372/2017 - Jens Geier - Vote unique
A8-0379/2017 - Jens Geier - Am 1
A8-0379/2017 - Jens Geier - Am 3
A8-0379/2017 - Jens Geier - Résolution
A8-0371/2017 - Inese Vaidere - Vote unique
A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan - Résolution
A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu - Vote unique
A8-0366/2017 - Răzvan Popa - Vote unique
A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan et Richard Ashworth - Projet commun
A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova - Vote unique
A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa - Approbation
A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa - Approbation
A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa - Approbation
A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki - Vote unique
A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki - Vote unique
A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki - Vote unique
A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki - Vote unique
A8-0255/2017 - Peter Simon - Am 2
A8-0261/2017 - Arnaud Danjean - Am 5
A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark - Am 2
A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan - Proposition de la Commission
A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer - Proposition de la Commission
RC-B8-0649/2017 - § 15/1
RC-B8-0649/2017 - § 15/2
RC-B8-0649/2017 - Considérant M/1
RC-B8-0649/2017 - Considérant M/2
RC-B8-0649/2017 - Résolution
A8-0339/2017 - Helga Stevens - Am 5
A8-0339/2017 - Helga Stevens - Resolution de la commission EMPL


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0372/2017)
Mobilisation of the Contingency margin in 2017

Nariadenie o viacročnom finančnom rámci na rok 2013 (VFR) umožňuje mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti do výšky 0,03 % HDP EÚ28. Rezerva na mimoriadne udalosti sa považuje za nástroj poslednej inštancie na riešenie nepredvídaných situácií (napríklad na výdavky súvisiace s migračnou a utečeneckou krízou), ktorý sa má použiť len vtedy, keď sa vyčerpajú všetky ostatné možnosti financovania. Jedná sa o technickú úpravu rozpočtu na mimoriadne udalosti, návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0379/2017)
Draft amending Budget No 6/2017: Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources and fines)

Šiesty návrh opravného rozpočtu na rok 2017 upravuje rozpočet na základe aktualizovaných odhadov. Na strane výdavkov sa podľa návrhu zníži úroveň platobných rozpočtových prostriedkov o 7,7 mld. eur. Prevažná väčšina tohto zníženia (5,9 mld. eur) sa týka oneskorenia vykonávania politiky súdržnosti (t. j. eurofondov) a nedávnej revízie predpovedí platieb členskými štátmi. Na strane príjmov zahŕňa opravný rozpočet úpravy súvisiace s revíziou prognóz vývoja tradičných vlastných zdrojov EÚ, DPH, HDP a pokút. Ide o technické úpravy rozpočtu; návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0371/2017)
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget 2018

Táto technická správa o Fonde solidarity mobilizuje 50 mil. eur na rok 2018, aby sa v prípade prírodných alebo regionálnych katastrof rýchlo sprístupnili finančné prostriedky (zmluvy o EÚ umožňujú mobilizáciu na ďalší rok na tejto úrovni). Návrh poskytuje rozpočtovú podporu na okamžitú reakciu EÚ v prípade prírodných katastrof. Návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0370/2017)
Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats

Ide o technickú úpravu uvedeného nástroja, resp. finančnú mobilizáciu vo výške 817 mil. eur, ktorej cieľom je alokácia výdavkov na opatrenia týkajúce sa riešenia migrácie, zníženia prílivu utečencov a zníženia bezpečnostných hrozieb. Keďže ide o oblasť, ktorá je kľúčovým záujmom EÚ, návrh som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0367/2017)
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/003 GR/Attica retail

Ide o schválenie príspevku Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Grécku na reintegráciu 725 prepustených pracovníkov za 3 mil. eur. Existenciu uvedeného fondu principiálne odmietam, hlasoval som preto proti tomuto návrhu. Európske krajiny musia držať krok so svetom flexibilným trhom práce, nižším daňovo-odvodovým zaťažením a menším, jasnejším a efektívnejším regulačným rámcom. Fond na prispôsobenie sa globalizácii však nerieši žiadnu z uvedených oblastí, je len neefektívnym prerozdeľovaním finančných prostriedkov v rámci EÚ.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0366/2017)
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/005 FI/Retail

Ide o schválenie príspevku Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Fínsku na reintegráciu 1660 prepustených pracovníkov za 2,5 mil. eur. Existenciu uvedeného fondu principiálne odmietam, hlasoval som preto proti tomuto návrhu. Európske krajiny musia držať krok so svetom flexibilným trhom práce, nižším daňovo-odvodovým zaťažením a menším, jasnejším a efektívnejším regulačným rámcom. Fond na prispôsobenie sa globalizácii však nerieši žiadnu z uvedených oblastí, je len neefektívnym prerozdeľovaním finančných prostriedkov v rámci EÚ.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0359/2017)
2018 budgetary procedure

Európsky parlament odhlasoval 25. októbra rozpočet EÚ na rok 2018. Zatiaľ čo Rada EÚ navrhla pôvodný návrh rozpočtu zo strany Európskej komisie zoškrtať o 1,7 mld. eur, Európsky parlament ho navrhol navýšiť o takmer 2 mld. eur. Predmetné hlasovanie je o kompromisnom návrhu Rady, Európskeho parlamentu a Komisie, ktorý vzišiel z následných rokovaní. Rozpočet EÚ na rok 2018 som sa rozhodol nepodporiť, keďže medziročne navyšuje rozpočtové prostriedky o 2,4 % a nedostatočne zohľadňuje priority EÚ.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0358/2017)
Changes to the resources for economic, social and territorial cohesion and to the resources for the investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal

Európska komisia prijala v októbri návrh na zmenu nariadenia o spoločných ustanoveniach. Podstatou návrhu je umožnenie presunu alokovaných zdrojov z rôznych častí kohéznej politiky na základe zmeny priorít. Ide o technickú zmenu, ktorá umožní realokovanie zdrojov na niektoré eurofondové programy. Návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0353/2017)
EU-Egypt Agreement for scientific and technological cooperation: participation of Egypt in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)

V júli 2017 prijal Európsky parlament partnerstvo PRIMA. PRIMA je prvé partnerstvo verejného sektora, ktoré sa zameriava na konkrétny geografický región – stredozemskú oblasť – a zahŕňa účasť susedných krajín EÚ. Celkový cieľ partnerstva PRIMA, ktoré má trvať 10 rokov a má sa začať 1. 1. 2018, je vývoj a prijímanie inovatívnych a integrovaných riešení na zlepšenie účinnosti, bezpečnosti a udržateľnosti systémov ponuky a dopytu a v sektore potravín a vody.
Konkrétnym cieľom programu PRIMA je koordinovať, posilňovať, rozširovať a zosúlaďovať v súčasnosti roztrieštené národné programy v oblasti výskumu a inovácií v týchto sektoroch. PRIMA spoločne uplatnilo 11 členských štátov, 3 pridružené krajiny v programe Horizont 2020 a 5 tretích krajín. Preto po prijatí PRIMA v júli 2017 Komisia rokovala so zúčastnenými krajinami o niekoľkých medzinárodných dohodách. Keďže táto dohoda rozširuje spoluprácu a partnerstvo EÚ a Egypta, prijatie dohody som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0354/2017)
EU-Algeria Agreement for scientific and technological cooperation: participation of Algeria in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)

V júli 2017 prijal Európsky parlament partnerstvo PRIMA. PRIMA je prvé partnerstvo verejného sektora, ktoré sa zameriava na konkrétny geografický región – stredozemskú oblasť – a zahŕňa účasť susedných krajín EÚ. Celkový cieľ partnerstva PRIMA, ktoré má trvať 10 rokov a má sa začať 1. 1. 2018, je vývoj a prijímanie inovatívnych a integrovaných riešení na zlepšenie účinnosti, bezpečnosti a udržateľnosti systémov ponuky a dopytu a v sektore potravín a vody.
Konkrétnym cieľom programu PRIMA je koordinovať, posilňovať, rozširovať a zosúlaďovať v súčasnosti roztrieštené národné programy v oblasti výskumu a inovácií v týchto sektoroch. PRIMA spoločne uplatnilo 11 členských štátov, 3 pridružené krajiny v programe Horizont 2020 a 5 tretích krajín. Preto po prijatí PRIMA v júli 2017 Komisia rokovala so zúčastnenými krajinami o niekoľkých medzinárodných dohodách. Keďže táto dohoda rozširuje spoluprácu a partnerstvo EÚ a Alžírska, prijatie dohody som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0355/2017)
EU-Jordan Agreement for scientific and technological cooperation: participation of Jordan in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)

V júli 2017 prijal Európsky parlament partnerstvo PRIMA. PRIMA je prvé partnerstvo verejného sektora, ktoré sa zameriava na konkrétny geografický región – stredozemskú oblasť – a zahŕňa účasť susedných krajín EÚ. Celkový cieľ partnerstva PRIMA, ktoré má trvať 10 rokov a má sa začať 1. 1. 2018, je vývoj a prijímanie inovatívnych a integrovaných riešení na zlepšenie účinnosti, bezpečnosti a udržateľnosti systémov ponuky a dopytu a v sektore potravín a vody.
Konkrétnym cieľom programu PRIMA je koordinovať, posilňovať, rozširovať a zosúlaďovať v súčasnosti roztrieštené národné programy v oblasti výskumu a inovácií v týchto sektoroch. PRIMA spoločne uplatnilo 11 členských štátov, 3 pridružené krajiny v programe Horizont 2020 a 5 tretích krajín. Preto po prijatí PRIMA v júli 2017 Komisia rokovala so zúčastnenými krajinami o niekoľkých medzinárodných dohodách. Keďže táto dohoda rozširuje spoluprácu a partnerstvo EÚ a Jordánska, prijatie dohody som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0364/2017)
Accession of Chile, Iceland and Bahamas to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Haagsky dohovor z roku 1980 sa zameriava na riešenie prípadov medzinárodných únosov detí v snahe poskytnúť rámec na riešenie problematických prípadov. Dohovor ratifikovali všetky členské štáty EÚ. Dohovor ustanovuje, že o takýchto prípadoch majú rozhodovať súdy a právne predpisy zodpovedajúce bydlisku dieťaťa. Ustanovuje tiež systém, ktorý zabezpečuje okamžité vrátenie unesených detí. Predmetom hlasovania je súhlas s pristúpením Čile, Islandu a Bahám k dohovoru, návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0362/2017)
Accession of Panama, Uruguay, Colombia and El Salvador to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Haagsky dohovor z roku 1980 sa zameriava na riešenie prípadov medzinárodných únosov detí v snahe poskytnúť rámec na riešenie problematických prípadov. Dohovor ratifikovali všetky členské štáty EÚ. Dohovor ustanovuje, že o takýchto prípadoch majú rozhodovať súdy a právne predpisy zodpovedajúce bydlisku dieťaťa. Ustanovuje tiež systém, ktorý zabezpečuje okamžité vrátenie unesených detí. Predmetom hlasovania je súhlas s pristúpením Panamy, Uruguaja, Kolumbie a Salvádoru k dohovoru, návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0360/2017)
Accession of San Marino to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Haagsky dohovor z roku 1980 sa zameriava na riešenie prípadov medzinárodných únosov detí v snahe poskytnúť rámec na riešenie problematických prípadov. Dohovor ratifikovali všetky členské štáty EÚ. Dohovor ustanovuje, že o takýchto prípadoch majú rozhodovať súdy a právne predpisy zodpovedajúce bydlisku dieťaťa. Ustanovuje tiež systém, ktorý zabezpečuje okamžité vrátenie unesených detí. Predmetom hlasovania je súhlas s pristúpením San Marína k dohovoru, návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0361/2017)
Accession of Georgia and South Africa to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Haagsky dohovor z roku 1980 sa zameriava na riešenie prípadov medzinárodných únosov detí v snahe poskytnúť rámec na riešenie problematických prípadov. Dohovor ratifikovali všetky členské štáty EÚ. Dohovor ustanovuje, že o takýchto prípadoch majú rozhodovať súdy a právne predpisy zodpovedajúce bydlisku dieťaťa. Ustanovuje tiež systém, ktorý zabezpečuje okamžité vrátenie unesených detí. Predmetom hlasovania je súhlas s pristúpením Gruzínska a Juhoafrickej republiky k dohovoru, návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0255/2017)
Transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9

Prechodné obdobia odsúhlasené v tejto „zrýchlenej“ časti bankového balíka (opatrenia na zníženie rizík) obmedzujú vplyv revidovaných pravidiel IFRS 9, ktoré majú od 1. 1. 2018 platiť pre vlastné zdroje bánk a zaobchádzanie s veľkými expozíciami. Nové IFRS pravidlá môžu viesť k zvýšeniu očakávaných úverových strát a následnému poklesu kapitálových pomerov. Zaviedlo sa preto päťročné prechodné obdobie zavádzania nových IFRS 9 pravidiel, aby mali banky čas prispôsobiť sa novým zmenám. Prechodné opatrenia okrem toho zmiernia účinky náhleho ukončenia výnimky, ktorú v súčasnosti využívajú veľké expozície. Ide o technické zmeny IFRS regulácie, návrh som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0261/2017)
Instrument contributing to stability and peace

Nástroj na podporu stability a mieru je hlavným nástrojom EÚ na podporu bezpečnostných iniciatív a aktivít na budovanie mieru v partnerských krajinách. Účinnosť nadobudol v roku 2014 a nahradil nástroj stability a niekoľko skorších nástrojov týkajúcich sa drog, nášľapných mín, utečencov, krízového manažmentu a pod. Nástroj môže poskytnúť krátkodobú pomoc napríklad v krajinách, kde dochádza ku kríze, alebo dlhodobú podporu, najmä na zmiernenie rôznych rizík, riešenie globálnych a cezhraničných hrozieb a budovanie kapacít sociálno-ekonomického rozvoja. Dočasná dohoda o Nástroji na podporu stability a mieru odzrkadľuje dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. Keďže fond má slúžiť aj na stabilizáciu krajín, ktoré sú pre EÚ zaujímavé z pohľadu riešenia migračnej krízy (napríklad Mali a Somálsko), návrh som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0302/2017)
Ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Text, ktorý bol dohodnutý na trialógoch, je súčasťou bankového balíka a bol považovaný za prioritný súbor kvôli termínu, do ktorého majú členské štáty začať dodržiavať a vykonávať globálne pravidlá týkajúce sa podriadenosti dlhu. Návrh vyzýva členské štáty, aby vytvorili novú triedu „neuprednostňovaných“ nadriadených dlhov s cieľom splniť globálne dohodnuté požiadavky na podriadenosť dlhu. Ide o technickú úpravu smernice, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania. Návrh som preto podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0307/2017)
Value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods

Návrh je súčasťou väčšieho balíka Komisie k výberu DPH, ako aj všeobecnej modernizácie systému DPH. Tieto návrhy podľa Európskej komisie zmodernizujú súčasné pravidlá týkajúce sa DPH, ktoré sa uplatňujú na činnosti elektronického obchodu a pomôžu zabezpečiť lepší výber DPH. Návrh prináša znižovanie zložitosti povinností súvisiacich s DPH, ktoré boli identifikované ako jeden z kľúčových dôvodov, prečo sa podniky bránili cezhraničným elektronickým obchodom; zvýšenie neutrálnosti súčasného systému medzi európskymi a neeurópskymi podnikmi. Návrh pomôže členským štátom vyzbierať „stratené“ daňové príjmy. Keďže ide o technické vylepšenia už existujúceho systému, návrh som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0306/2017)
Administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax

Tento návrh poskytuje základ pre IT infraštruktúru, pravidlá a postupy potrebné na spoluprácu členských štátov s cieľom zabezpečiť úspešné rozšírenie systému Mini One Stop Shop (MOSS) aj na služby mimo telekomunikačných, vysielacích a elektronicky poskytovaných služieb (na ktoré sa už MOSS uplatňuje) a na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ aj mimo EÚ. Tento návrh je úzko spojený s návrhom týkajúcim sa povinností v oblasti DPH pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Keďže ide o zlepšenie spolupráce medzi štátmi s cieľom obmedziť cezhraničné podvody s DPH, návrh som podporil.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (RC-B8-0649/2017)
Situation in Yemen

Spoločné uznesenie popisuje situáciu vojenského konfliktu v Jemene, v ktorom zahynulo vyše 10 tisíc ľudí a milióny ďalších potrebujú humanitárnu pomoc, vyzýva na ukončenie bojov a dodržiavanie medzinárodného práva, zdôrazňuje rolu zástupných (proxy) aktérov v konflikte (Irán, Saudská Arábia). Pri uznesení som sa zdržal hlasovania, keďže uznesenie vyzýva na zbrojné embargo voči Saudskej Arábii a nepriamo kritizuje Veľkú Britániu za to, že Saudskej Arábii počas konfliktu predávala zbrane. Túto otázku považujem za záležitosť medzi Veľkou Britániou a Saudskou Arábiou a nesúhlasím s tým, aby do nej vstupovala EÚ.

Date issued: November 30, 2017


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0339/2017)
Implementation of the European Disability Strategy

Správa o vykonávaní stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia formuje stanovisko Európskeho parlamentu k tejto problematike v rokoch 2010 – 2020. Správa je rozdelená na niekoľko oblastí činnosti vrátane prístupnosti, rovnosti, zamestnanosti, vzdelávania, odbornej prípravy, sociálnej ochrany či zdravia hendikepovaných osôb. Správa tiež poskytuje niekoľko odporúčaní inštitúciám EÚ a stanovuje priority EP v tejto oblasti do roku 2030. Správu som podporil, keďže dlhodobú stratégiu, ktorá ma za cieľ pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím, považujem za žiaducu a opodstatnenú.

Date issued: November 30, 2017Subscription expired
RSSbox powered by rssinclude.com