EP Application Suite

Franc BOGOVIČ


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Slovenia

NATIONAL GROUP
Slovenska ljudska stranka

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
270 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
92%
9517 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
NUMBER:
MINUTES:
RCV RESULT:
VOTES ON THIS SITTING:
China, notably the situation of religious and ethnic minorities
(RC-B8-0255/2019)
12:12:16 Résolution


Brunei
(RC-B8-0242/2019)
12:12:54 Am 2
12:13:15 Am 3


Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters
(A8-0192/2019)
12:13:53 Vote unique


Coordination of social security systems
(A8-0386/2018)
12:16:10 vote procédural


CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles
(A8-0354/2018)
12:16:35 Am 90


Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles
(A8-0321/2018)
12:17:01 Am 87
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0321/2018)

Podpiram direktivo za spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni promet.To je zelo pomemben korak v smeri zmanjšanja škodljivih emisij toplogrednih plinov v mestih in pomemben korak v smeri doseganja dolgoročnih ciljev za zmanjšanje izpustov emisij, kot je bilo sprejeto prejšnji mesec.Določitev minimalnih ciljev javnega naročanja za čista vozila bo prispevalo k uveljavljanju novih in čistejših tehnologij v dolgoročnem procesu zmanjševanja emisij onesnaževal zraka in CO2.Nova direktiva bo tudi pomagala pri vzpostavitvi nove infrastrukture za alternativna goriva ter uveljaviti skladnost vozil z zahtevami najnovejših standardov za emisije onesnaževal zraka in toplogrednih plinov.
--------
[EN] I support the directive to promote clean and energy-efficient road vehicles. This is a very important step towards reducing greenhouse gas emissions in cities and an important step towards achieving long-term emission reduction targets, as adopted last month. Setting minimum targets procurement of clean vehicles will contribute to the emergence of new and cleaner technologies in the long-term process of reducing air pollutant and CO2 emissions. .Use of digital tools and processes in company law
(A8-0422/2018)
12:17:22 Am 41


Cross-border conversions, mergers and divisions
(A8-0002/2019)
12:17:47 Am 340


European Defence Fund
(A8-0412/2018)
12:18:07 Am 32=48=
12:18:25 Am 33
12:18:54 Am 34
12:19:17 Am 35
12:19:50 Am 37
12:20:13 Am 38
12:20:26 Am 39
12:20:45 Am 40
12:21:04 Am 42
12:21:18 Am 21=41=
12:21:31 Am 43S
12:22:11 Am 31PC9
12:22:28 Am 31PC10
12:22:41 Article 25, § 2 bis, am 31PC11
12:22:59 Am 45
12:23:23 Am 1PC6
12:23:36 Article 28, am 31PC11
12:23:49 Am 47
12:24:01 Am 46
12:24:26 Proposition de la Commission
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0412/2018)

V času, ko se pojavljajo tako stare kot nove oblike varnostnih groženj, je za Evropo še posebej pomembno, da prevzame odgovornost za svojo varnost v svoje roke, zato nimam zadržkov glede podpore predlogu o Evropskem obrambnem skladu za obdobje 2021–2027.Geopolitična slika Evropske unije se je v zadnjem desetletju zelo spremenila, smo pod pritiskom tako kibernetskih kot klasičnih oblik napadov, razmere v sosednjih regijah so nestabilne.Že leta 2017 so vodje EU v skupni deklaraciji pozvali k močnejšim obrambnim organom ter krepitvi obrambne industrije držav članic. Obrambni sektor je razpršen med državami članicami, operacije se pogosto podvajajo, kar vodi v veliko neučinkovitost.Predlagan sklad bo Komisiji omogočal finančno podporo med državnim projektom na področju raziskav in razvoja v obrambnem sektorju. Financiral bo izdelavo prototipov, spodbujal bo skupno in usklajeno nabavo napredne obrambne tehnologije in opreme.
--------
[EN] At a time when both old and new forms of security threats are emerging, it is particularly important for Europe to take responsibility for its security, so I have no qualms about supporting the proposal for a European Defense Fund for the period 2021-2027. The Union has changed a lot in the last decade, we are under pressure from both cyber and classic forms of attack, and the situation in neighboring regions is unstable. The defense sector is diversified between Member States, and operations are often duplicated, leading to great inefficiency. The proposed fund will allow the Commission to provide financial support during a national R&D project in the defense sector. It will fund prototyping, promote joint and coordinated procurement of advanced defense technology and equipment.Exposures in the form of covered bonds
(A8-0384/2018)
12:24:47 Am 2


Covered bonds and covered bond public supervision
(A8-0390/2018)
12:25:05 Am 2


InvestEU
(A8-0482/2018)
12:27:50 Proposition de la Commission
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0482/2018)

Pozdravljam vzpostavitev programa InvestEU, saj se investicijske aktivnosti v Evropski uniji še niso povrnile na raven pred globalno ekonomsko krizo.Kljub temu da so se razmere predvsem zaradi strukturnih reform držav članic, boljše ekonomske situacije in javnih investicij izboljšale, ostaja velik razkorak z razmerami pred krizo.InvestEU bo oblikoval evropsko strategijo, ki bo obravnavala vrzeli, ki ovirajo investicije v nove mobilnostne modele, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, raziskave in inovacije, digitalizacijo, izobraževanje, infrastrukturo, krožno gospodarstvo ter razvoj majhnih in srednje velikih podjetji.S programom želi Evropska unija spodbuditi konkurenčnost evropskega gospodarstva in njegovo rast prek digitalizacije ter inovacij, zagotoviti socialno prožnost in vključenost ter dodatno krepiti in povezati skupni evropski trg.Deloval bo na štirih področjih, to so trajnostna infrastruktura, raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednje velika podjetja ter družbene investicije z razvojem veščin. Uredba predvideva še svetovalno vozlišče, ki bo zagotavljalo tehnično pomoč vlagateljem in podjetnikom ter portal InvestEU za zagotavljanje informacij o naložbenih priložnostih.
--------
[EN] I welcome the establishment of InvestEU, as investment activity in the European Union has not yet recovered to the level of the global economic crisis. .InvestEU will develop a European strategy to address gaps that impede investment in new mobility models, renewable energy, energy efficiency, research and innovation, digitization, education, infrastructure, the circular economy and the development of small and medium-sized enterprises. The Union will promote the competitiveness of the European economy and its growth through digitization and innovation, ensure social flexibility and inclusion, and further strengthen and integrate the common European market. It will work in four areas, namely sustainable infrastructure, research, innovation and digitization, business and social investment through skills development. The regulation also provides for an advisory hub that will provide technical assistance to investors and entrepreneurs and the InvestEU portal to provide information on investment opportunities.European Maritime Single Window environment
(A8-0006/2019)
12:28:09 Am 63


Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks
(A8-0363/2018)
12:28:27 Am 2
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0363/2018)

Strokovna skupina, imenovana s strani Evropske komisije, je določila dve glavni zahtevi za bolj trajnosti finančni sistem, to sta izboljšanje prispevka finančnega sektorja k trajnostni in vključujoči rasti ter krepitev finančne stabilnosti preko vključevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov.V tem predlogu je postavljen okvir EU, ki umešča okoljske, socialne in upravljavske vidike v središče finančnega sistema, z namenom podpore preoblikovanju evropskega gospodarstva v smeri okolju prijaznejšega, odpornejšega, krožnega sistema.Ti vidiki so s predlogom vključeni v naložbene in svetovalne procese vseh sektorjev in omogočajo udeležencem na finančnih trgih sprejemanje bolj informiranih odločitev. Za pomoč vlagateljem pri primerjavi ogljičnih odtisov bosta uvedeni novi kategoriji referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in ugodno ogljično bilanco. Med seboj komplementarni predlogi bi morali olajšati naložbe v trajnostne projekte in sredstva po vsej EU.Trajnostni cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija do leta 2030, bodo zahtevali velike naložbe. Velik del le-teh bo moral priti iz zasebnega sektorja, zato je nujno, da velik del naložb preusmerimo v bolj trajnostne projekte ter da ponovno celovito razmislimo o evropskem finančnem okvirju.Zaradi vsega navedenega sem omenjeno poročilo podprl.
--------
[EN] An expert group appointed by the European Commission has identified two main requirements for a more sustainable financial system, namely improving the financial sector's contribution to sustainable and inclusive growth and enhancing financial stability through the integration of environmental, social and governance factors.This proposal sets the framework The EU, which places environmental, social and governance considerations at the heart of the financial system, with the aim of supporting the transformation of the European economy towards a greener, more resilient, circular system. making more informed decisions. To help investors compare their carbon footprints, new categories of low carbon benchmarks and a favorable carbon balance will be introduced. Complementary proposals should facilitate investment in sustainable projects and resources across the EU. Sustainable goals set by the European Union by 2030 will require major investments. Much of this will have to come from the private sector, so it is imperative that we divert a large part of our investments to more sustainable projects and rethink the European financial framework comprehensively.Persistent organic pollutants
(A8-0336/2018)
12:28:47 Am 44
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0336/2018)

Podpiram poročilo o obstojnih organskih onesnaževalih. Z novimi pravili bomo obdržali visoke standarde varovanja zdravja in okolja, ki veljajo v Evropi.Nekatere naloge so iz Komisije prenesene na Evropsko agencijo za kemikalije, kar bo omogočilo znižanje stroškov in dodalo strokovno znanje, ki je potrebno za implementacijo te direktive. Glede na izkušnje z implementacijo postopkov te uredbe so vključene nekatere tehnične spremembe, kot so izboljšanje jasnosti nekaterih opredelitev in dodatek nekaterih novih opredelitev, posodobljene so tudi določbe o zahtevah poročanja, ki so prilagojenje zaključkom nedavno sprejetega poročila o ukrepih za racionalizacijo okoljskega poročanja.Predlagane spremembe bodo prinesle več jasnosti, transparentnosti in več pravne varnosti za vse deležnike. Predlog prispeva k doseganju ciljev okoljskega akcijskega programa do 2020, skladen je tudi z vizijo Komisije o enotnem digitalnem trgu, saj predvideva izboljšano dostopnost podatkov in večjo preglednost dobljenih rezultatov.
--------
[EN] I support the report on persistent organic pollutants. The new rules will maintain the high standards of health and environmental protection that apply in Europe. Some tasks have been delegated from the Commission to the European Chemicals Agency, which will reduce costs and add the expertise needed to implement this directive. In the light of experience with the implementation of the procedures of this Regulation, some technical changes are included, such as improving the clarity of certain definitions and the addition of some new definitions, and updating provisions on reporting requirements that are in line with the conclusions of the recently adopted report on streamlining environmental reporting. will bring more clarity, transparency and more legal certainty for all stakeholders. The proposal contributes to the achievement of the objectives of the EAP by 2020 and is in line with the Commission's vision for a digital single market, as it envisages improved data availability and increased transparency of the results obtained.Clearing obligation, reporting requirements and risk-mitigation techniques for OTC derivatives, and trade repositories
(A8-0181/2018)
12:29:08 Am 2
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0181/2018)

Finančna kriza je odkrila številne pomanjkljivosti v ureditvi evropskega skupnega trga, zato je bilo nujno oblikovanje nove infrastrukture dela finančnih trgov.Do tega je prišlo leta 2015. Ena od glavnih pomanjkljivosti je bilo pomanjkanje informacij o aktivnostih na trgu izvedenih finančnih instrumentov s strani regulatorjev, zaradi česar so tveganja ostala neopažena, dokler se niso uresničila.V štirih letih veljavnosti uredbe EMIR okvir na splošno dobro deluje, potrebuje pa ciljno usmerjene spremembe, ki jih podaja ta sprememba uredbe in jo zato podpiram. Spremenjena uredba predvideva poenostavitev pravil in zagotovitev večje sorazmernosti hkrati pa tudi znižanje stroškov za njeno implementacijo.Možnost optimizacije pravil je pregled odkril še na področju izpolnjevanja zahtev za nasprotne stranke pri izvedenih finančnih instrumentih, ki so del periferije mreže za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so na primer majhne finančne družbe in pokojninski skladi, na področju preglednosti in dostopnosti do kliringa.Predlog vključuje določbo, v skladu s katero je določena ocena celotne uredbe, predvsem s poudarkom na uspešnosti in učinkovitosti pri doseganju primarnih ciljev.
--------
[EN] The financial crisis has revealed a number of weaknesses in the regulation of the European Common Market, so the creation of a new infrastructure for the financial markets was necessary. the risks remained unnoticed until they were realized.In the four years of the EMIR, the framework has generally worked well, but it needs the targeted changes made by this amendment to the regulation, which is why I support it. The amended regulation envisages simplifying the rules and ensuring greater proportionality, while reducing the costs of implementing them. The possibility of optimizing the rules was further explored in the area of meeting counterparty requirements for derivatives that are part of the periphery of the derivatives network, such as for example, small financial corporations and pension funds, in the area of transparency and accessibility to clearing. The proposal includes a provision setting out an assessment of the whole regulation, with particular emphasis on the effectiveness and efficiency of achieving the primary objectives.Authorisation of CCPs and recognition of third-country CCPs
(A8-0190/2018)
12:29:28 Am 2
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0190/2018)

Predlog, ki želi uvesti specifične amandmaje direktivama EMIR in ESMA z željo po vzpostavitvi jasnih in koherentnih nadzornih določil za centralne nasprotne stranke iz evropskih in drugih držav, podpiram.Cilj je zagotoviti, da se evropskim in nacionalnim oblastem omogoči obvladovanje centralnih nasprotnih strank v težavah in se optimizirajo stroški, povezani z njihovim prestrukturiranjem, ki jih krijejo davkoplačevalci.Glavni elementi predloga so vzpostavitev novega nadzornega organa znotraj agencije EMSA, ki bo zadolžen za natančen nadzor tako evropskih kot tujih CNS. Novi organ bo deloval v bližnjem sodelovanju z drugimi evropskimi agencijami in centralnimi bankami, odgovornimi za evropske valute.Spremembe zagotavljajo predvsem večjo odgovornost in samostojnost nadzornim organom, vzpostavljajo pravila za sodelovanje z EMSA, krepijo pooblastila agencije EMSA na področju zbiranja informacij ter spreminjajo avtorizacijske in nadzorne postopke za centralne nasprotne stranke.V zvezi s CNS iz tretjih držav je določen novi dvoslojni sistem, ki za CNS iz držav, ki so sistemsko pomembne za EU, določa strožja pravila. Z novimi določili se bo izboljšal nadzor nad centralnimi nasprotnimi strankami tako iz EU kot iz tretjih držav.
--------
[EN] I support the proposal, which seeks to introduce specific amendments to the EMIR and ESMA Directives, with the aim of establishing clear and coherent control provisions for central counterparties from European and other countries. optimizing the costs associated with their restructuring, which are borne by taxpayers. The main elements of the proposal are the establishment of a new oversight body within EMSA, which will be responsible for closely monitoring both European and foreign CCPs. The new body will work in close cooperation with other European agencies and central banks responsible for European currencies.The changes primarily provide greater accountability and autonomy to supervisory authorities, establish rules for cooperation with EMSA, strengthen EMSA's powers of information collection, and modify authorization and supervisory powers. procedures for central counterparties. With regard to CCPs from third countries, a new two-tier system has been laid down which sets stricter rules for CCPs from countries of systemic importance to the EU. The new provisions will improve control of central counterparties from both the EU and third countries.Promotion of the use of SME growth markets
(A8-0437/2018)
12:29:48 Am 2
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0437/2018)

Mala in srednje velika podjetja so gonila sila evropskih naložb in ustvarjanja delovnih mest. Vendar pa je njihovo dostopanje do javnega financiranja še vedno oteženo.V obdobju po krizi je v EU število prvih javnih ponudb na trgih, namenjenih malim in srednje velikim podjetjem, strmo upadlo in se odtlej ni znatno povečalo, izvede se pol manj prvih javnih ponudb kot pred krizo.Na odločitev MSP za javno ponudbo in na odločitev vlagateljev, da vložijo v finančne instrumente MSP, vpliva več dejavnikov. Ocene pa kažejo, da se mala in srednja podjetja spopadajo predvsem z visokimi stroški, ki veljajo za izdajatelje ob uvrstitvi na javne trge in z nezadostno likvidnostjo na strani povpraševalcev, ki negativno vpliva tako na izdajatelje, kot na vlagatelje in tržne posrednike.Predlagane spremembe zato zmanjšujejo administrativno breme, ki je bilo do zdaj naloženo MSP in znižujejo stroške za vstop na trg. Omenjeno poročilo predlaga tudi promocijo oznake zagonski trg MSP, ki je bila ustvarjena z direktivo o trgih finančnih instrumentov ter vzpostavitvijo ravnovesja med zaščito vlagateljev in nepotrebnimi upravnimi bremeni.Tako bodo zagonski trgi v Evropski uniji lažje pritegnili tako nova podjetja kot nove investitorje, kar je tudi glavni razlog za podporo temu poročilu.
--------
[EN] Small and medium-sized enterprises are the driving force behind European investment and job creation. However, access to public funding is still difficult.In the post-crisis period, the number of first public offerings in small and medium-sized enterprises in the EU has fallen sharply and has not increased significantly since then, with half fewer first public offers being made than pre-crisis.The decision of SMEs to make a public offering and the decision of investors to invest in SME financial instruments is influenced by several factors. However, estimates show that SMEs face primarily the high costs imposed on issuers on the public markets and insufficient liquidity on the part of the demand side, which has a negative impact on both issuers and investors and market agents. reduce the administrative burden imposed on SMEs so far and reduce the cost of market entry. The report also proposes promoting the SME start-up label created by the Markets in Financial Instruments Directive and striking a balance between investor protection and unnecessary administrative burdens.This will make it easier for start-ups in the European Union to attract new businesses and new investors alike. the main reason for supporting this report.A comprehensive European Union framework on endocrine disruptors
(B8-0241/2019)
12:30:25 Am 2
12:30:40 § 7/1
12:30:52 § 7/2
12:31:06 Am 4
12:31:20 Am 5
12:32:51 Résolution