Addendum

Kateřina KONEČNÁ


EUROPEAN GROUP
GUE-NGL
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
Komunistická strana Čech a Moravy

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
92%
230 out of 278 sessions attended (27 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
93%
8588 out of 9216 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0542/2017 - Considérant P
B8-0542/2017 - Considérant R/1
B8-0542/2017 - Considérant R/2
B8-0542/2017 - Considérant R/3
B8-0542/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)
Objection to an implementing measure: scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

Dne 4. 10. 2017 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu hlasovali o důležité námitce k návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností látek vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Kdo sleduje moji práci delší dobu, ví, že tohle je téma, kterému se dlouhodobě věnuji, zejména pak co se týče problematiky autorizace glyfosátu. Endokrinní disruptory jsou látky, které narušují fungování hormonů a mají potenciálně škodlivé účinky na zdraví. Ukotvení vědeckých kritérií pro hodnocení nebezpečnosti těchto látek v legislativě mělo být prvním krokem ke snížení rizika každodenního vystavování občanů EU těmto látkám, ke kterému žel dochází až příliš často. Má frakce od počátku trvala na tom, aby sociálně-ekonomické zájmy nijak nezasahovaly do určení vědeckých kritérií, protože takto stanovená kritéria vždy vedou jen k tomu, že ponechají velké množství zdravotně závadných produktů v oběhu na trhu, i když je jednoznačně vědecky prokázanou, že jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Navíc Komise tímto aktem dle názoru právního servisu EP překročila jí svěřené pravomoci, a pokud bychom to takto tentokrát nechali bez povšimnutí, zanechalo by to nebezpečný precedens. Proto jsem ráda podpořila námitku, která tento od počátku vadný akt smetla ze stolu.

Date issued: October 4, 2017Subscription expired
RSSbox powered by rssinclude.com