Addendum

Marita ULVSKOG


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Sweden

NATIONAL GROUP
Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
94%
261 out of 278 sessions attended (2 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
8866 out of 10057 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a Council Decision on the association of the overseas countries and territories with the European Union, including relations between the European Union, on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmark, on the other (‘Overseas Association Decision’)
Committee on Development

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0480/2018. Maurice Ponga - Vote unique


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0480/2018)
Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the EU, Greenland and Denmark

. – Vi valde att stödja utvecklingsutskottets betänkande om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark.
Vi uppskattar att föredraganden tar fasta på klimatfrågan och betonar vikten av hållbarhetshetsmålen i Agenda 2030, inklusive specifika referenser till jämställdhet. Vad gäller föredragandens önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att ökade satsningar ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av EU:s budget. I och med Storbritanniens utträde ur unionen bör EU:s totala budget minska, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027.

Date issued: January 31, 2019