Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Gerolf
ANNEMANS
 AGAINST
Maria
ARENA
 FOR
Pascal
ARIMONT
 FOR
Hugues
BAYET
 FOR
Ivo
BELET
 FOR
Mark
DEMESMAEKER
 FOR
Gérard
DEPREZ
 FOR
Philippe
LAMBERTS
 AGAINST
Louis
MICHEL
 FOR (+) . – J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à modifier le règlement du Parlement européen. À la veille des élections européennes, il me paraît indispensable d’adapter le règlement du Parlement européen à nos réalités politiques et sociales. Il est également bon de rappeler que le Parlement est la seule institution où les membres sont élus directement par les citoyens européens. Près de 80% de nos lois découlent de la législation européenne. C’est notamment pour ces raisons que le Parlement doit se remettre régulièrement en question en modifiant, simplifiant, assouplissant ou durcissant ses règles afin de mieux représenter la voix des citoyens. C’est le cas notamment pour le code de conduite des membres qui doit tendre vers plus de transparence sur des sujets tels que leur rémunération, leur manière de fonctionner en tant que députés européens ou sur leurs fonctions dans leur pays d’origine. Un autre point qui a fait récemment l’actualité est le harcèlement. Qu’il soit moral ou sexuel, ce genre d’attitude n’a pas sa place au Parlement européen et ne représente en aucun cas les valeurs que nous défendons. C’est pourquoi des mesures doivent être prises afin de conscientiser sur le sujet et d’éviter de tels comportements.
Ralph
PACKET
 FOR
Frédérique
RIES
 FOR
Claude
ROLIN
 FOR
Bart
STAES
 AGAINST
Helga
STEVENS
 FOR
Marc
TARABELLA
 FOR
Anneleen
VAN BOSSUYT
 FOR (+) De N-VA-delegatie is voorstander van grotere transparantie van de werkzaamheden van Europarlementsleden en steunde dan ook dit positieve element van dit verslag. Anderzijds waren wij resoluut gekant tegen amendementen van de drie traditionele fracties om hun macht in het Europees Parlement te bestendigen, niettegenstaande dat hun electoraal gewicht en politieke representativiteit gevoelig afkalven. Het is tekenend dat socialisten en liberalen er geen graten in zagen om deze voorstellen samen met een Europarlementslid van de partij van Viktor Orban in te dienen. Wij zijn verheugd dat deze aanslag op het politiek pluralisme, die de legitimiteit van het Europees Parlement en het draagvlak voor de EU bij de burgers nog verder ondergraven zou hebben, werd weggestemd. De politieke partijen dienen de steun voor de eigen Europese beleidsvisie immers te verwerven door het overtuigen van de burgers onder meer in de verkiezingscampagne, en niet door slinkse zelfbedieningsmanoeuvres achteraf.
Kathleen
VAN BREMPT
 FOR
Tom
VANDENKENDELAERE
 FOR (+) . – Ik heb voor het verslag Corbett gestemd, omdat ik achter de actualisering stond van onze eigen procedureregels. De veranderde maatschappelijke mores noopte ons tot een dergelijke oefening. Ik heb eveneens voor meer transparantie in onze houding ten opzichte van lobbygroepen gestemd, alsook ten opzichte van de parlementaire onkostenvergoeding. Het leek me ook gezond om een gedragscode verplicht te laten ondertekenen als men een parlementair mandaat wil opnemen. Tot slot achtte ik het ook raadzaam om bij de behandeling van inhoudelijke punten geheime stemmingen in de grote vergaderzaal af te schaffen. Helaas heeft dit amendement net geen absolute meerderheid gehaald.
Hilde
VAUTMANS
 FOR (+) Naar aanleiding van de #metoo -beweging heeft het Europees Parlement terecht opnieuw haar werking bekeken en zal ze alle Parlementsleden een workshop geven over hun omgang met medewerkers. Diegenen die deze workshop niet volgen, zullen geen officiële functies mogen bekleden in het EP.
Verder leidt de herschrijving van het Reglement tot meer transparantie, opdat elke burger weet wie welk Parlementslid heeft benaderd bij het schrijven van parlementaire verslagen.
Ik heb voor zoveel mogelijk transparantie gestemd.
Guy
VERHOFSTADT
 FOR
Lieve
WIERINCK
 FOR (+) . – I voted in favour. The new rules provide that Members must refrain from improper behaviour, offensive language, psychological or sexual harassment. This measure also aims to highlight the influence of lobbies on legislation by listing the number of meetings held between policymakers and the various stakeholders for a dossier.