Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified maize MON 87403 (MON-874Ø3-1)
B8-0075/2019:


Gerolf
ANNEMANS
 FOR
Maria
ARENA
 FOR
Pascal
ARIMONT
 FOR
Hugues
BAYET
 FOR
Ivo
BELET
(none)
Mark
DEMESMAEKER
 AGAINST (+) De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
Gérard
DEPREZ
 FOR
Philippe
LAMBERTS
 FOR
Louis
MICHEL
 AGAINST (+) . – Ik heb geen gevolg gegeven aan de vraag om het uitvoeringsbesluit in te trekken voor het in de handel brengen van producten die gemodificeerde maïs MON 87403 bevatten. Het EFSA heeft in haar beoordeling geen problemen vastgesteld met betrekking tot de veiligheid van levensmiddelen en milieu-effecten en heeft bijgevolg een gunstig advies uitgebracht. Het lijkt dan ook logisch om het besluit van de Commissie te volgen. De veredelingstechniek die hier werd gebruikt heeft tot doel de biomassa en de grootte van de maïskolf te vergroten en dus op die manier grotere oogstvolumes per hectare te realiseren. De toename van de wereldbevolking zorgt voor een gelijke toename van de vraag naar voedsel en dan is het ook aangewezen innovatieve landbouwtechnieken in te zetten die ervoor moeten zorgen dat de de volledige potentie van voedinsgewassen wordt ontwikkeld en tegelijk de ecologische voetafdruk van de voedingsindustrie niet groter wordt.
Ralph
PACKET
 AGAINST
Frédérique
RIES
 FOR
Claude
ROLIN
 FOR
Bart
STAES
 FOR
Helga
STEVENS
 AGAINST
Marc
TARABELLA
 FOR
Anneleen
VAN BOSSUYT
 AGAINST
Kathleen
VAN BREMPT
 FOR
Tom
VANDENKENDELAERE
 AGAINST (+) . – Ik heb tegen het bezwaar gestemd en dus voor de toelating van deze soort omdat er volgens de deskundigen van het Europees Voedselagentschap geen gevaar voor de gezondheid bestaat. Deze maïssoort is zo ontwikkeld dat de landbouwer meer oogstopbrengst heeft.
Hilde
VAUTMANS
 AGAINST (+) Inzake het bezwaar tegen genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) heb ik het advies van het Europees Voedselveiligheidsagentschap gevolgd en tegen het ingediende bezwaar gestemd.
Guy
VERHOFSTADT
 AGAINST
Lieve
WIERINCK
 AGAINST