Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Gerolf
ANNEMANS
 ABSTENTION
Maria
ARENA
 FOR
Pascal
ARIMONT
 FOR
Hugues
BAYET
 FOR
Ivo
BELET
 FOR
Mark
DEMESMAEKER
 FOR
Gérard
DEPREZ
 (excused)
Philippe
LAMBERTS
 ABSTENTION
Louis
MICHEL
 FOR (+) . – J’ai voté en faveur de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe ». Après des négociations de compromis intenses dans le cadre de ce programme-cadre de recherche et développement « Horizon Europe », nous nous sommes mis d’accord sur un bon programme d’exécution. Dès lors tout converge pour que l’Europe soit à la pointe de la recherche et de l’innovation mondiales ; ce qui favorisera le développement économique, la croissance et l’emploi.
Ralph
PACKET
 FOR
Frédérique
RIES
 FOR
Claude
ROLIN
 FOR
Bart
STAES
 FOR (+) Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.
Helga
STEVENS
 FOR
Marc
TARABELLA
 FOR
Anneleen
VAN BOSSUYT
 FOR
Kathleen
VAN BREMPT
 FOR
Tom
VANDENKENDELAERE
 FOR (+) . – Ik stemde voor deze tekst omdat ik overtuigd ben dat er nood is aan meer geld voor onderzoek en ontwikkeling. Horizon Europa is de opvolger van Horizon 2020, een programma dat werd ervaren als succesvol en veel steun geniet bij verschillende toponderzoekers in de Unie. Mijn persoonlijke bijdrage tot deze tekst is een wijziging waardoor er ook geld naar landbouwonderzoek kan gaan. Ik stelde deze wijziging voor omdat ik ervan overtuigd ben dat er nog heel wat wetenschappelijk werk op de plank ligt in het kader van efficiëntere voedselproductie. Immers, de wereldbevolking zal in 2050 negen miljard bedragen en deze monden moeten we kunnen voeden.
Hilde
VAUTMANS
 FOR (+) De acties van het specifieke programma Horizon Europa moeten worden gebruikt om de excellentie van de wetenschappelijke en technologische basis van de Unie te versterken, te verbreden en uit te breiden, grote wereldwijde uitdagingen aan te pakken, het industriële leiderschap van de Unie te versterken, de levenskwaliteit in de Unie te verbeteren, investeringen te stimuleren en marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken waarbij aanvullende financiering wordt aangetrokken in plaats van particuliere financiering te verdringen.
Ik stemde in met het kader van uitvoering van het Horizon Europa-programma.
Guy
VERHOFSTADT
 FOR
Lieve
WIERINCK
 FOR