Addendum
Bulgaria


Asim
ADEMOV

92.87% votes
Nedzhmi
ALI

91.09% votes
Nikolay
BAREKOV

56.96% votes
Angel
DZHAMBAZKI

96.3% votes
Filiz
HYUSMENOVA

92.98% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.31% votes
Andrey
KOVATCHEV

94.45% votes
Ilhan
KYUCHYUK

90.99% votes
Svetoslav Hristov
MALINOV

97.71% votes
Eva
MAYDELL

89.07% votes
Iskra
MIHAYLOVA

89.21% votes
Momchil
NEKOV

94.61% votes
Andrey
NOVAKOV

92.64% votes
Georgi
PIRINSKI

87.44% votes
Emil
RADEV

83.1% votes
Sergei
STANISHEV

66.09% votes
Vladimir
URUTCHEV

97.76% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Tomislav
DONCHEV

72.14% votes
Mariya
GABRIEL

85.03% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes