Addendum




Bulgaria

(16 MEPs displayed)

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2014/009 EL/Sprider Stores
Committee on Budgets
A8-0023/2014:


Nedzhmi
ALI
 FOR
Nikolay
BAREKOV
 (absent)
Angel
DZHAMBAZKI
 AGAINST
Mariya
GABRIEL
 FOR
Filiz
HYUSMENOVA
 FOR
Iliana
IOTOVA
(none)
Andrey
KOVATCHEV
(none)
Ilhan
KYUCHYUK
 FOR
Svetoslav Hristov
MALINOV
 FOR
Iskra
MIHAYLOVA
 FOR
Momchil
NEKOV
 (absent)
Eva
PAUNOVA
 FOR
Georgi
PIRINSKI
 FOR
Emil
RADEV
 FOR
Sergei
STANISHEV
 (absent)
Vladimir
URUTCHEV
 FOR