Addendum
Bulgaria

(17 MEPs displayed)

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros
Committee on Budgets
A8-0124/2015:


Nedzhmi
ALI
 FOR
Nikolay
BAREKOV
(none)
Angel
DZHAMBAZKI
 AGAINST
Mariya
GABRIEL
 (excused)
Filiz
HYUSMENOVA
 FOR
Iliana
IOTOVA
 FOR
Andrey
KOVATCHEV
 FOR
Ilhan
KYUCHYUK
 FOR
Svetoslav Hristov
MALINOV
 FOR
Iskra
MIHAYLOVA
 FOR
Momchil
NEKOV
 FOR
Andrey
NOVAKOV
 FOR
Eva
PAUNOVA
 FOR
Georgi
PIRINSKI
 FOR
Emil
RADEV
 FOR
Sergei
STANISHEV
 FOR
Vladimir
URUTCHEV
 FOR