Addendum
Bulgaria

(16 MEPs displayed)

EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
A8-0266/2017:


Nedzhmi
ALI
 FOR
Nikolay
BAREKOV
 FOR
Angel
DZHAMBAZKI
 ABSTENTION
Filiz
HYUSMENOVA
 FOR
Peter
KOUROUMBASHEV
 FOR
Andrey
KOVATCHEV
 FOR (+) Подкрепям доклада относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Равенството между половете е общ принцип на ЕС. Правото на равно третиране и на недопускане на дискриминация е основно право, заложено в Договорите и в Хартата на основните права, и следва да се зачита напълно, да се насърчава и прилага в законодателството, на практика, в съдебната практика и в ежедневието.
Необходими са допълнителни усилия за преодоляване на културни различия между държавите членки по отношение на вероятността жените да докладват за изнасилване или сексуално насилие, тъй като официалната статистика отразява повече тази тенденция, отколкото фактическия брой на изнасилванията или сексуалните посегателства, извършени в дадена държава.
С особено внимание и сериозност трябва да се вземат препоръките, които призовават държавите членки да ускорят преговорите относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията от Истанбул, както и да се осъдят строго опитите за отмяна на вече предприетите мерки в прилагането на Конвенцията от Истанбул и в борбата с насилието срещу жените.
Ilhan
KYUCHYUK
 FOR (+) As a leading human rights champion in the world, the EU is responsible for protection and promotion of all fundamental human rights. In this sense, I fully support the accession of the European Union to the Istanbul Convention because it (the Convention) has a holistic approach to support and empower women, girls, women with disabilities and migrant women, all victims of violence and discrimination. I believe that this is a very important step in the fight against growing gender-based violence and domestic violence in Europe and the world as a whole.
Svetoslav Hristov
MALINOV
 FOR
Eva
MAYDELL
 FOR (+) . – I voted in favour of this report, because equal treatment and non-discrimination is a fundamental right of European citizens. The EU should provide measures to encourage women who have been the victims of violence to report their experiences and seek assistance. All of them have to be informed about their rights and receive appropriate support in line with their needs.
Iskra
MIHAYLOVA
 FOR
Momchil
NEKOV
 FOR
Andrey
NOVAKOV
 AGAINST
Georgi
PIRINSKI
 (absent)
Emil
RADEV
 FOR
Sergei
STANISHEV
 FOR
Vladimir
URUTCHEV
 ABSTENTION