Addendum
Bulgaria

(17 MEPs displayed)

Automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0288/2017:


Asim Ahmedov
ADEMOV
 FOR
Nedzhmi
ALI
 FOR
Nikolay
BAREKOV
 FOR
Angel
DZHAMBAZKI
 FOR
Filiz
HYUSMENOVA
 FOR (+) Подкрепям предложенията за решение на Съвета за регистрацията на превозните средства в Чешката република, както и за въвеждането на автоматизиран обмен на дактилоскопични данни в Гърция и Португалия, тъй като по този начин ще бъде постигната по-добра синергия по отношение на обмена на информация в Европа.
Казвайки това, искам да подчертая, че постоянният обмен на информация и сътрудничеството между държавите членки са точно толкова важни, колкото и събирането на данни, и възможните мерки за подобряване на обмена на данни трябва да бъдат подкрепени, при пълно зачитане на съществуващите разпоредби и съдебна практика в тази област.
Peter
KOUROUMBASHEV
 FOR
Andrey
KOVATCHEV
 FOR (+) Подкрепих доклада относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Чешката република. Държавата е приложила изцяло общите разпоредби за защита на данните, което ѝ позволява да получава и предоставя данни за регистрацията на превозни средства за целите на автоматизирания обмен на данни. Това ще подпомогне засилването и подобряването на трансграничното сътрудничество, ще повиши сигурността и защитата на гражданите и личните им данни и ще подобри работата на структурите за борба с трансграничната престъпност.
Ilhan
KYUCHYUK
 FOR (+) I voted in favour of automated data exchange with regard to vehicle registration data (VRD) in the Czech Republic because the country had fully implemented the general provisions on data protection. Moreover, the launch of automated data exchange with regard to VRD in Czech Republic will definitely facilitate the exchange of information and collection of data among all Member States.
Svetoslav Hristov
MALINOV
 FOR
Eva
MAYDELL
 (excused)
Iskra
MIHAYLOVA
 FOR
Momchil
NEKOV
 FOR
Andrey
NOVAKOV
 FOR
Georgi
PIRINSKI
 FOR
Emil
RADEV
 FOR
Sergei
STANISHEV
 FOR
Vladimir
URUTCHEV
 FOR