Addendum
Bulgaria

(17 MEPs displayed)

Ending child marriage
B8-0535/2017:


Asim Ahmedov
ADEMOV
 FOR
Nedzhmi
ALI
 FOR
Nikolay
BAREKOV
 AGAINST
Angel
DZHAMBAZKI
 AGAINST
Filiz
HYUSMENOVA
 FOR
Peter
KOUROUMBASHEV
 FOR
Andrey
KOVATCHEV
 ABSTENTION (+) Подкрепих с гласа си резолюцията, тъй като сключването на брак в детска възраст е нарушение на правата на детето и форма на насилие срещу жените и момичетата, като именно поради това то следва да бъде осъждано.
Необходимо е създаването на специални мерки за рехабилитация и оказване на помощ за малолетни съпруги, за да им се даде възможност отново да участват в образование или обучение и да избегнат семейния и обществения натиск, свързан с ранния брак, както също така има необходимост от разпределяне на бюджетни средства за програмите за предотвратяване на сключването на брак в детска възраст, насочени към създаване на среда, в която момичета могат да реализират своя пълен потенциал, включително чрез образование, социални и икономически програми за момичета, които не посещават училище, схеми за закрила на децата, приюти за момичета и жени, правни консултации и психологическа подкрепа.
Необходима е корекция на несъответствието между официално регистрираните случаи и случаите на потенциални жертви, търсещи съдействие, като много случаи на сключване на брак в детска възраст може да остават незабелязани от органите на властта. Социалните работници, учителите и другият персонал в контакт с потенциалните жертви следва да преминат специално обучение и да получат наръчници относно начините за разпознаване на жертвите и за започване на процедурите за оказване на помощ.
Ilhan
KYUCHYUK
 FOR (+) We have to put an end to child marriages; we must end this cruel and inhuman practice, which is a clear violation of universal human rights and of women’s and children’s rights. The EU, as the world’s leading human rights champion, has a moral duty to protect and empower girls around the world. In this sense, I believe that the EU should apply unified legal standards with regard to the procedure for dealing with child marriages, particularly in view of the ratification of the Istanbul Convention.
Furthermore, the EU should start to work with law enforcement authorities and judicial systems in third countries in order to provide training and technical assistance to help with the adoption and enforcement of legislation which prohibits early and forced child marriages. Last but not least, the EU has to put more efforts into supporting education programmes in third countries. The main argument in support of such a move is that by keeping girls in school they would have a better chance for safety and security, to health and education, and to make their own life choices and decisions.
Svetoslav Hristov
MALINOV
 FOR
Eva
MAYDELL
 (excused)
Iskra
MIHAYLOVA
 FOR
Momchil
NEKOV
 FOR
Andrey
NOVAKOV
 FOR
Georgi
PIRINSKI
 FOR
Emil
RADEV
 FOR
Sergei
STANISHEV
 FOR
Vladimir
URUTCHEV
 AGAINST