Addendum
Cyprus

(6 MEPs displayed)

The humanitarian situation in South Sudan
RC-B8-0213/2014:


Lefteris
CHRISTOFOROU
(none)
Takis
HADJIGEORGIOU
 FOR
Costas
MAVRIDES
 FOR
Demetris
PAPADAKIS
(none)
Neoklis
SYLIKIOTIS
 FOR
Eleni
THEOCHAROUS
 AGAINST