Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Dita
CHARANZOVÁ
 ABSTENTION (+) I supported this report bringing several modifications to the European Parliament’s Rules of procedure, however, I was not fully supportive to some of the proposals included in it. Issues linked to the legislative footprint and limitations of stakeholders that the MEP can meet are quite restrictive in their principle and reduce field for action of the Members. I am not sure that all my constituents who want to talk to me and whom I wish to meet are part of the Transparency register in Brussels. If we want to bring Europe closer to citizens, we should not be refrained from meeting them as frequently as possible. Thank you.
Martina
DLABAJOVÁ
 ABSTENTION (+) V návrhu je několik bodů, které nepodporuji, jako např. to, že by poslanci měli zavést ustálenou praxi setkávat se pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti zřízeném na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Nesouhlasím ani s tím, že by měli poslanci na internetu zveřejňovat všechna tato setkání. Za problematickou považuji také nutnost poslanců se registrovat na speciální školení k prevenci sexuálního obtěžování. Uvedená řešení nepovažuji za systémová, neboť účinně a efektivně neřeší předmět úpravy. Zprávu o navržených změnách jednacího řádu Evropského parlamentu jsem jako celek ovšem podpořila.
Petr
JEŽEK
 ABSTENTION
Jan
KELLER
 AGAINST
Jaromír
KOHLÍČEK
 (absent)
Kateřina
KONEČNÁ
 AGAINST
Jiří
MAŠTÁLKA
 AGAINST
Luděk
NIEDERMAYER
 (absent)
Jiří
PAYNE
 AGAINST
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 FOR
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 (absent)
Olga
SEHNALOVÁ
 AGAINST
Pavel
SVOBODA
 FOR
Pavel
TELIČKA
 ABSTENTION (+) The report on amendments to Parliament’s Rules of Procedure aims to review the implementation of the new rules that were adopted in December 2016. I voted in favour of the report on amendments to Parliament’s Rules of Procedure, because it makes sound recommendations for improvements or corrections of the Rules. I also voted in favour of the amendment introducing the so called legislative footprint, because I agree that all Members should publish online their scheduled meetings with representatives falling under the scope of the Transparency Register.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 AGAINST
Jan
ZAHRADIL
 AGAINST
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 FOR
Michaela
ŠOJDROVÁ
 FOR (+) Změnu jednacího řádu jsem podpořila. EU by měla být transparentní, a to předpokládá i transparentní chod institucí. Evropský parlament by neměl být výjimkou, ale faktem je, že poslanec vykonává nezávislý mandát. Pravidla proto nesmí zasahovat do svobodného výkonu tohoto mandátu. Navíc v zájmu občanů – daňových poplatníků – je, aby instituce EU byly nejen transparentní, ale i efektivní. Cenou za transparentnost tak nesmí být přehnaná byrokracie. Z těchto důvodů jsem nepodpořila návrh, který spočíval v povinnosti poslanců zveřejňovat seznam zájmových skupin, se kterými se v souvislosti s projednáváním legislativního návrhu setkali. Toto opatření obnáší značnou administrativu a mělo by zůstat dobrovolné. Občané mohou činnost poslanců sledovat z vlastní iniciativy a nic jim nebrání v tom je kontaktovat a vyžádat si dodatečné informace. Poslanci, kteří tvrdí, že informace zveřejňují, by i tak mohli některé schůzky zatajovat. Naopak jsem podpořila návrh, aby poslanci, kteří odmítnou podepsat prohlášení k etickému kodexu, neměli přístup k funkcím. Respektování etického kodexu by mělo být samozřejmé a tento disciplinární postih je proto na místě.
Jaromír
ŠTĚTINA
 FOR