Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Dita
CHARANZOVÁ
 FOR
Martina
DLABAJOVÁ
 FOR (+) Návrh zamítá přijetí návrhu nařízení Komise o stanovení vědeckých kritérií pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Tuto námitku jsem nepodpořila.
Petr
JEŽEK
 FOR (+) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy, protože jsem přesvědčen, že je nezbytné zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí. Je nutné zajistit, aby látky nebo výrobky uváděné na trh neměly škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat nebo nepřijatelné účinky na životní prostředí a aby zlepšily fungování vnitřního trhu při současném zlepšení zemědělské výroby.
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
 FOR
Kateřina
KONEČNÁ
 FOR (+) Dne 4. 10. 2017 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu hlasovali o důležité námitce k návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností látek vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Kdo sleduje moji práci delší dobu, ví, že tohle je téma, kterému se dlouhodobě věnuji, zejména pak co se týče problematiky autorizace glyfosátu. Endokrinní disruptory jsou látky, které narušují fungování hormonů a mají potenciálně škodlivé účinky na zdraví. Ukotvení vědeckých kritérií pro hodnocení nebezpečnosti těchto látek v legislativě mělo být prvním krokem ke snížení rizika každodenního vystavování občanů EU těmto látkám, ke kterému žel dochází až příliš často. Má frakce od počátku trvala na tom, aby sociálně-ekonomické zájmy nijak nezasahovaly do určení vědeckých kritérií, protože takto stanovená kritéria vždy vedou jen k tomu, že ponechají velké množství zdravotně závadných produktů v oběhu na trhu, i když je jednoznačně vědecky prokázanou, že jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Navíc Komise tímto aktem dle názoru právního servisu EP překročila jí svěřené pravomoci, a pokud bychom to takto tentokrát nechali bez povšimnutí, zanechalo by to nebezpečný precedens. Proto jsem ráda podpořila námitku, která tento od počátku vadný akt smetla ze stolu.
Jiří
MAŠTÁLKA
 FOR
Luděk
NIEDERMAYER
 FOR
Jiří
PAYNE
 ABSTENTION
Pavel
POC
 FOR (+) Vítám výsledek hlasování námitky ke stanovení vědeckých kritérií pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Komise se snažila přesvědčit, že je jejich návrh lepší než „žádný návrh“. I kdybychom na tuto argumentaci přistoupili, nelze tolerovat to, že Komise překračuje své prováděcí pravomoci. Podle nařízení (ES) č. 1107/2009 je možné účinnou látku schválit pouze, pokud není považována za látku s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému a nepříznivými účinky na necílové organismy, s výjimkou případů, kdy je vystavení necílových organismů této účinné látce v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelné. Komise nemá právo měnit regulační rovnováhu stanovenou uplatňováním pravomocí na ni přenesených v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Přijímání zásadních regulačních prvků je vyhrazeno pravomoci zákonodárců EU a nesmí být delegováno Komisi. Doplněním odstavce říkajícím, že „v případě, že zamýšlený způsob účinku ochrany rostlin posuzované účinné látky spočívá v regulaci cílových organismů jiných než obratlovců prostřednictvím účinku na jejich endokrinní systém, nebudou dopady na organismy stejného taxonomického kmene, jako je cílový organismus, zvažovány pro účely určení účinné látky jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti s ohledem na necílové organismy“, Komise svůj mandát překročila. Vytvořila tím precedens, který z právního a vědeckého hlediska nelze akceptovat.
Miroslav
POCHE
 FOR
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 FOR
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 FOR
Pavel
TELIČKA
 FOR (+) The use of substances having endocrine disrupting properties in plant protection products is prohibited under EU law according to Regulation (EC) 1107/2009 concerning the placing of plant protection products on the market. The Commission should have presented the scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties already in 2013, which did not happen, and the Commission brought forward the criteria only four years later while overstepping its competences as concerns a derogation for use of endocrine disruptors in pesticides.
I supported the objection with regard to the ultimate necessity to respect the rule of law in the EU and the need to react to the obvious example of non-respecting of the limits of the implementing powers conferred on the Commission by Parliament and the Council. At the same time, adoption of this objection could cause significant delay in the process of determination of endocrine disruptors, which could also further delay legislation linked to these criteria and can bring significant uncertainty to EU businesses. Therefore, I abstained in the final vote.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 FOR
Jan
ZAHRADIL
 FOR
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 FOR
Michaela
ŠOJDROVÁ
 FOR
Jaromír
ŠTĚTINA
 FOR