Addendum
Greece


Nikos
ANDROULAKIS

88% votes
Nikolaos
CHOUNTIS

89.38% votes
Kostas
CHRYSOGONOS

79.38% votes
Georgios
EPITIDEIOS

93.38% votes
Lampros
FOUNTOULIS

96.35% votes
Giorgos
GRAMMATIKAKIS

77.16% votes
Eva
KAILI

75.31% votes
Manolis
KEFALOGIANNIS

77.89% votes
Stelios
KOULOGLOU

84.68% votes
Kostadinka
KUNEVA

75.32% votes
Miltiadis
KYRKOS

92.47% votes
Georgios
KYRTSOS

75.62% votes
Notis
MARIAS

88.7% votes
Konstantinos
PAPADAKIS

76.61% votes
Dimitrios
PAPADIMOULIS

84.38% votes
Sofia
SAKORAFA

85.66% votes
Maria
SPYRAKI

67.94% votes
Eleftherios
SYNADINOS

88.11% votes
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI

68.31% votes
Theodoros
ZAGORAKIS

61.96% votes
Sotirios
ZARIANOPOULOS

73.48% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Emmanouil
GLEZOS

86.5% votes
Georgios
KATROUGKALOS

78.66% votes