Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

Situation in Venezuela
RC-B8-0082/2019:
Replacing motions: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019.


Nikos
ANDROULAKIS
 FOR
Nikolaos
CHOUNTIS
(none)
Kostas
CHRYSOGONOS
 FOR
Georgios
EPITIDEIOS
 ABSTENTION
Lampros
FOUNTOULIS
 ABSTENTION
Giorgos
GRAMMATIKAKIS
 FOR
Eva
KAILI
(none)
Manolis
KEFALOGIANNIS
 FOR
Stelios
KOULOGLOU
 AGAINST
Kostadinka
KUNEVA
 AGAINST
Miltiadis
KYRKOS
 FOR
Georgios
KYRTSOS
 FOR
Notis
MARIAS
 FOR
Konstantinos
PAPADAKIS
 AGAINST
Dimitrios
PAPADIMOULIS
(none)
Sofia
SAKORAFA
 (absent)
Maria
SPYRAKI
 FOR
Eleftherios
SYNADINOS
 ABSTENTION
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
(none)
Theodoros
ZAGORAKIS
 (absent)
Sotirios
ZARIANOPOULOS
 AGAINST