EP Application Suite
Croatia

(11 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Biljana
BORZAN
(none)
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama jer je glavni cilj svih izmjena u Zakoniku o schengenskim granicama da pravni okvir postane jasniji.Njima treba osigurati da nadzor unutarnjih granica odgovara stvarnim potrebama te da je on proporcionalan i vremenski ograničen, istovremeno osiguravajući državama članicama fleksibilnost koja im je potrebna kako bi se suočile sa stvarnim prijetnjama. Novim se pravilima ne bi smjelo poticati uvođenje nadzora unutarnjih granica bez jasne i objektivne potrebe ni na razdoblje dulje od potrebnog.
Ivana
MALETIĆ
 FOR
Marijana
PETIR
 FOR (+) Schengensko je područje jedno od najvećih postignuća europske integracije jer omogućuje ne samo slobodno kretanje ljudi, već i roba i usluga te na taj način donosi znatnu korist europskim građanima i europskom gospodarstvu.Svrha Prijedloga je ažurirati Zakonik o schengenskim granicama kako bi se pravila za ponovno uvođenje privremenih kontrola na unutarnjim granicama prilagodila trenutnim potrebama kao odgovor na rastuće i trajne ozbiljne prijetnje javnoj politici i unutarnjoj sigurnosti. Istodobno ih je Europska komisija spojila s nizom jamstava u pogledu nužnosti mjere i njezine proporcionalnosti, kako bi osigurala da ponovno uvođenje granične kontrole na unutarnjim granicama mora ostati iznimna mjera u krajnjem slučaju. Novim se pravilima ne bi smjelo poticati uvođenje nadzora unutarnjih granica bez jasne i objektivne potrebe ni na razdoblje dulje od potrebnog.Ne podržavam to Izvješće jer smatram da su smjernice i mjere navedene u Izvješću u koliziji s ostvarivanjem sigurnosti državnih granica na unutarnjim granicama.
Tonino
PICULA
 FOR (+) Tijekom posljednje dvije godine u Europskoj uniji uvelike se povećalo privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama. Razlozi za to bili su sekundarna kretanja nezakonitih migranata i rast prekograničnih terorističkih prijetnji koje su ozbiljna prijetnja unutarnjoj sigurnosti ili javnom poretku u nizu država schengenskog prostora. Zbog tih ozbiljnih prijetnji neke države članice morale su nekoliko puta produljiti ponovno uvedeni nadzor državne granice, a ponekad čak i iskoristiti sve trenutačne zakonske vremenske okvire.Potrebno je ažurirati pravila o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama. Ciljevi tog Prijedloga su, stoga, osigurati da vremenski rokovi koji se primjenjuju na privremeni nadzor državne granice na unutarnjim granicama omogućuju državama članicama da prema potrebi donesu potrebne mjere za odgovor na ozbiljne prijetnje unutarnjoj sigurnosti ili javnom poretku te uvesti bolje postupovne zaštitne mjere kako bi se osiguralo da se odluka o privremenom nadzoru državne granice na unutarnjim granicama ili njegovu produljenju temelji na primjerenoj procjeni rizika te donosi u suradnji s ostalim dotičnim državama članicama.Prijedlogom se ne mijenjaju razlozi za privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama kako je predviđeno Zakonikom o schengenskim granicama.S obzirom na sve navedeno, podržavam to Izvješće.
Jozo
RADOŠ
(none)
Ivica
TOLIĆ
 (excused)
Ruža
TOMAŠIĆ
 AGAINST (+) Ova promjena uredbe traži da se kontrole na schengenskom području vrate na normalno, uobičajeno stanje.Izvjestiteljica navodi kako stvarna prijetnja dolazi iz postavljanja ponovnih kontrola na unutarnjim granicama od strane onih država članica koje percipiraju opasnost. Izvjestiteljica također izražava iznimnu zabrinutost zbog činjenice da su kontrole i dalje aktivne u nekim državama članicama te izražava stav da bi takve kontrole trebale podlijegati opravdavanju od strane inih država članica Unije. Na tom tragu, izvjestiteljica traži maksimalni period od dvije godine, umjesto Komisijinog prijedloga od pet godina.Prijedlozi koje izvješće sadrži u dijametralnoj su suprotnosti s realnošću te principima proporcionalnosti i supsidijarnost te sam slijedom navedenoga glasovala protiv.
Željana
ZOVKO
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.
Dubravka
ŠUICA
 FOR (+) Schengen je jedno od najvećih postignuća EU-a jer omogućuje slobodno kretanje ljudi, roba i usluga te tako doprinosi europskom gospodarstvu i građanima. Nažalost, Hrvatska još nije dio schengenskog prostora, no ulazak u zonu Schengena prioritet je Republike Hrvatske. Potrebno je napomenuti da Hrvatska ima najdužu kopnenu vanjsku granicu u Europi od 1350 km koja je izvan Schengena.Kao hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu maksimalno sam angažirana na što skorijem ulasku Hrvatske u Schengen. U posljednje vrijeme nekoliko je zemalja članica ponovno uvelo kontrolu unutarnjih granica te time dovelo u pitanje daljnji proces političke integracije Unije.Ovim izvještajem definirat će se pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama. S tim u vezi, smatrala sam da je potrebno donijeti jasan i snažan pravni okvir sa zaštitnim mjerama za prekograničnu suradnju i policijske provjere. Također, nužna je dobra koordinacija na razini EU-a, koja zadržava ravnotežu sa supsidijarnošću država članica.Predloženi izvještaj ne pridaje dodatnu vrijednost postojećem zakonodavstvu o schengenskim granicama te neće riješiti probleme s kojima se trenutno suočavamo. Naprotiv, stvorit će se više problema, budući da ne možemo ispravno upravljati našim unutarnjim graničnim kontrolama bez jasnog i snažnog pravnog okvira.Zbog svega navedenog, nisam podržala ovo izvješće.