EP Application Suite
Croatia

(11 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Biljana
BORZAN
 FOR
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2018) 0436 – C8 0253/2018 – 2018/0225(COD)), s obzirom na dugoročnu dodanu vrijednost koju ovaj program može donijeti Uniji i njezinim stanovnicima ukoliko se kvalitetno provede.Obzor Europa sastojat će se od tri područja djelovanja: Otvorena znanost, Globalni izazovi i industrijska konkurentnost i Otvorene inovacije. Stup I se temelji na uspjehu Europskog istraživačkog vijeća, aktivnostima Marie Skłodowska-Curie te komponenti Istraživačke infrastrukture. Stup II uključuje pet tematskih klastera koji se odnose na rješavanje cijelog spektra globalnih izazova: Zdravlje, Uključivo i sigurno društvo, Digitalizacija i industrija, Klima, energija i mobilnost, Hrana i prirodni resursi. Stup III usmjeren je na pospješivanje revolucionarnih inovacija i inovacija koje stvaraju nova tržišta te aktivnosti čiji je cilj poboljšati i razviti cjelokupno europsko inovacijsko okruženje, uključujući potporu Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).
Ivana
MALETIĆ
 FOR (+) Trenutačni program Obzor 2020. dokazao je dodanu vrijednost sredstava uloženih u područje istraživanja i inovacija te pogodnosti za sudionike iz različitih društvenih sfera. Komisija predlaže povećanje sredstava za istraživanja i inovacije u odnosu na trenutačni okvirni program.Za dovršenje digitalnog jedinstvenog tržišta i iskorištavanja sve većih prilika koje pružaju digitalne tehnologije potrebno je povećanje ulaganja. Na taj bi se način osiguralo da Europa ostane predvodnica u globalnim istraživanjima i inovacijama u digitalnom sektoru.Integrirana provedba programskih ciljeva Obzora Europa osigurat će se višegodišnjim strateškim planiranjem. Takvim će se planiranjem povećati učinak cjelokupnog programa i usklađenost između stupova Programa, kao i sinergije s drugim programima EU-a.Zbog svega navedenog, podržala sam ovo izvješće.
Marijana
PETIR
 FOR (+) Podržavam Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije kojim se nastoji uspostaviti posebni program za provedbu Obzora Europa 2021. – 2027. kojim će se staviti veći naglasak na istraživanje i inovacije od kojih može profitirati cijela Unija.Ovaj program se temelji na prijašnjem Horizont 2020. programu te predloženi proračun za financiranje istraživanja EU-a za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 100 milijardi eura (97,6 milijardi eura za Horizont Europe i 2,4 milijarde za istraživanje i obuku Euratoma).Program Obzor Europa sastoji se od tri stupa: Otvorena znanosti (temelji se na uspjehu Europskog istraživačkog vijeća, aktivnosti Marie Skłodowska-Curie i komponente Istraživačke infrastrukture u sadašnjem okvirnom programu), Globalna pitanja i industrijska konkurentnost (zdravlje, uključivo i sigurno društvo, digitalni i industrijski, klima, energija i mobilnost, hrana i prirodni resursi) te Otvorena inovacija (povećanje inovacija koje stvaraju tržište kroz novo Europsko vijeće za inovacije te aktivnosti koje imaju za cilj jačanje i razvoj cjelokupnog europskog inovacijskog okruženja, uključujući potporu Europskom institutu za inovacije i tehnologiju).Kako bi EU ostao konkurentno gospodarstvo, a ujedno se brinuo o građanima, smatram da treba podržati ovaj prijedlog koji omogućuje postojano istraživanje i inovacije.
Tonino
PICULA
 FOR (+) EU je i dalje najveći proizvođač znanstvenih publikacija u svijetu. U usporedbi sa SAD-om i u određenoj mjeri s Kinom, EU slijedi „model decentralizirane izvrsnosti” prema kojem su resursi raspršeni na veći broj istraživača i istraživačkih institucija. Drugi je problem činjenica da u mnogim zemljama EU-a javni sektor u istraživanje ulaže ispod svake granice prihvatljivih iznosa te zato ne nudi dovoljno privlačne uvjete za najbolje istraživače. Navedeni čimbenici doprinose relativnoj neprivlačnosti Europe u svjetskom nadmetanju za nadarene znanstvenike.Europi su potrebni visokokvalificirani i otporni ljudski resursi u području istraživanja i inovacija koji se mogu lako prilagoditi sadašnjim i budućim izazovima, primjerice velikim demografskim promjenama u Europi, te pronaći održiva rješenja za te izazove.Europa je znanstvena sila s oko 1,8 milijuna istraživača koji rade na tisućama sveučilišta te u tisućama istraživačkih centara i vodećih svjetskih poduzeća. Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. trebati osposobiti i zaposliti najmanje milijun novih istraživača kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je potreba posebno izražena u neakademskom sektoru.Zbog toga podržavam ovo izvješće.
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 (excused) (+) Paket „Obzor Europa” trebao bi pomoći suočavanju s velikim globalnim izazovima ovog doba, na način da ojačava znanstvene i tehnološke temelje Unije te pridonijeti ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Osim toga, programom će se potaknuti konkurentnost Unije i njezinih industrija te ostvariti pozitivan učinak na gospodarstvo i kvalitetu života.Podržavam predložen način provedbe programa Obzor Europa, koji bi se provodio putem posebnih programa, u okviru kojih su određena precizna pravila za provedbu, trajanje te sredstva koja se smatraju potrebnima. Također, provedba bi trebala temeljiti na uključivom i transparentnom procesu strateškog planiranja aktivnosti istraživanja i inovacija.Prioriteti programa trebaju biti usklađeni s prioritetima Unije i njezinim politikama, a strateškim planiranjem potrebno je utvrditi višegodišnju strategiju rada programa, ali istovremeno zadržati fleksibilnost zbog odgovora na potencijalne nenadane situacije.S obzirom na sve navedeno, podržavam ovaj prijedlog.
Ruža
TOMAŠIĆ
 FOR (+) Sve političke grupacije složile su se oko povećanja proračuna s originalne 94 milijarde eura na 120 milijardi eura s proporcionalnim povećanjem u svim stupovima programa. Izvješće prepoznaje važnost borbe protiv klimatskih promjena pa bi program trebao barem 35% troškova usmjeriti na ostvarenje klimatskih ciljeva.Ulaganje u znanost i inovacije, borba protiv klimatskih promjena, konkurentnost Europe u znanstvenoj zajednici, tranzicija regija koje ovise o ugljenu te istraživanje svemira smatram iznimno važnima te sam stoga podržala ovo izvješće.
Željana
ZOVKO
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta unutar Europske unije ključno je za njezinu konkurentnost u globalnim okvirima. Zbog toga je program Obzor Europa iznimno bitan instrument te je potrebno donijeti kvalitetan legislativni okvir za implementaciju ovog programa.Ovaj prijedlog sadrži ključna područja primjene programa, pri čemu želim posebno istaknuti područje klime, energetike i mobilnosti koje je jedno od područja unutar drugog stupa. Isto tako, smatram da će ovaj program uvelike pridonijeti digitalnoj transformaciji europske ekonomije i društva. Također, zadovoljan sam uključivanjem ciljeva kružne ekonomije u program Obzor Europa te smatram da će njegova implementacija biti kvalitetno realizirana uz pomoć predloženog posebnog programa.Slijedom svega navedenog, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.
Dubravka
ŠUICA
 FOR (+) Europsko gospodarstvo ovisi o sposobnosti Europe da stvara vrhunske vještine, usluge i proizvode s velikom dodanom vrijednošću. Jačanje ideje o slobodnom, otvorenom i neovisnom istraživanju mora biti prioritet europske politike. Ulaganja u istraživanje i inovacije ključna su za nalaženje prilagođenih rješenja za izazove te za jamčenje visokog životnog standarda.Neovisno istraživanje i inovacije glavni su pokretač u otvaranju kvalitetnih radnih mjesta i održivom gospodarskom razvoju. Oni omogućuju istraživačkim ustanovama i industrijama da razvijaju nove ideje, promiču nova rješenja i tijekom tog postupka prenose znanje, osposobljavaju visoko kvalificirane radnike, privlače kapital i ulaganja te stvaraju nova tržišta. Europa mora, ako nastoji biti uspješna kao središte inovacija te ostvariti koristi od njih, namijeniti potrebna financijska sredstva za program Obzor Europa. Obzor Europa nastoji europskim građanima pružiti više u smislu izvrsnosti, suradničkih istraživanja, postupnih i revolucionarnih inovacija, potpomažući postizanje ambicija u području energije, kulture, digitalizacije, sigurnosti i klime. Stoga se za taj program predlaže povećanje sredstava u iznosu od 120 milijardi eura.U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.