Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 FOR (+) I voted in favour of the resolution on the annual report on competition policy. A competition policy aimed at ensuring a level playing field in all sectors is a cornerstone of the European market economy and a key factor in guaranteeing the proper functioning of the internal market. I welcome the Commission report on Competition Policy 2017, as well as its efforts and activities to ensure the effective application of competition rules in the Union for the benefit of all EU citizens, especially those in weak consumer positions. It is important that the Commission continues ensuring the full enforcement of EU competition rules, with particular attention to the difficulties faced by SMEs, and avoids the uneven application thereof in the Member States.
Petras
AUŠTREVIČIUS
 FOR
Zigmantas
BALČYTIS
 AGAINST
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 (absent)
Antanas
GUOGA
 (absent)
Valentinas
MAZURONIS
 FOR
Rolandas
PAKSAS
 AGAINST (+) Konkurencijos politikos ataskaita, mano supratimu, turi apimti visapusišką pažeidimų analizę. ES lygmeniu konkurencijos politika turi būti orientuota į vartotojo apsaugą, užkertant kelią neteisėtoms veikoms, ypatingai ES įmonių bendradarbiavimo su trečiųjų šalių įmonėmis atvejais. Tiek valstybės, tiek ES turėtų skatinti verslo įvairovę, sudaryti palankias sąlygas teisėtai konkurencijai, padėti mažoms bei vidutinėms įmonėms kurtis ir plėstis, stebėti veiklos atitiktį įstatymams, konkurencijos teisės aktams. Vis dėl to skatinu išlaikyti laikiną valstybės pagalbą valstybių narių finansų sektoriui. Viena vertus, reiktų atlikti išsamią šios pagalbos įgyvendinimo analizę. Tačiau tam tikras pažeidimų skaičius savaime negali sąlygoti būtinumo panaikinti šią pagalbos ir finansų stabilizavimo priemonę.
Bronis
ROPĖ
 AGAINST
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 FOR
Viktor
USPASKICH
 FOR