Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States
Committee on Transport and Tourism
A8-0168/2017:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 FOR
Petras
AUŠTREVIČIUS
 FOR
Zigmantas
BALČYTIS
 FOR (+) Balsavau už pranešimą dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams. Pasiūlymu dėl Direktyvos 98/41/EB pakeitimo įvedamas reikalavimas skaitmeninėmis priemonėmis registruoti keleivių duomenis ir apie juos pranešti, vykdant suderintas administracines procedūras (vadinamoji nacionalinė vieno langelio sistema, sukurta pagal Direktyvą 2010/65/ES), kad būtų gerinamos paieškos ir gelbėjimo operacijų sąlygos susidarius avarinei situacijai. Šiuo pasiūlymu taip pat įvedama nuostata, pagal kurią užtikrinamas lankstumas trumpesniais reisais veiklą vykdantiems operatoriams. Laivams, kuriuose vykdant veiklą nėra kompiuterinių sistemų arba ryšio su internetu, siūloma alternatyva – laive esančių asmenų skaičių perduoti naudojantis laivo automatinio identifikavimo sistema (AIS).
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 FOR (+) Balsavau dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams.
Šio pasiūlymo tikslas yra atnaujinti, patikslinti ir supaprastinti esamus keleivinių laivų keleivių ir įgulos narių skaičiavimo ir registravimo reikalavimus ir kartu padidinti saugos lygį. Stengiamasi panaikinti bet kokius besidubliuojančius informacijos teikimo reikalavimus ir (arba) neproporcingus reikalavimus. Naujais pakeitimais įvedamas reikalavimas skaitmeninėmis priemonėmis registruoti keleivių duomenis ir apie juos pranešti, kad būtų gerinamos paieškos ir gelbėjimo operacijų sąlygos susidarius avarinei situacijai. Taip pat turės būti nurodoma laive esančių asmenų pilietybė. Visa surinkta informacija saugiai turi būti saugoma iki reiso pabaigos arba (avarijos atveju) iki teismo proceso pabaigos. Pasiūlyme taip pat paaiškinama direktyvos taikymo sritis – nurodoma, kaip aiškinti 20 jūrmylių ribą ir nustatyti D jūrų zoną žiotyse ir uostuose.
Antanas
GUOGA
 (absent)
Valentinas
MAZURONIS
 FOR
Rolandas
PAKSAS
 FOR (+) Keleivinių laivų keleivių ir įgulos narių skaičiavimo ir registravimo reikalavimų tobulinimas, šių procedūrų skaitmeninis supaprastinimas yra neišvengiamai būtinas siekiant pakelti ES jūrų saugumo sistemos lygį, skatinti ir stiprinti Europos bendrąją rinką jūrų sektoriuje. Turi būti siekiama panaikinti bet kokius besidubliuojančius ir neproporcingus reikalavimus. Sveikintinas tikslas skaitmeninėmis priemonėmis registruoti keleivių duomenis ir iš karto juos perduoti į nacionalinę vieno langelio sistemą. Manau, kad svarbu rinkti informaciją, susijusią su specialia keleivio priežiūra, kurios galėtų prireikti susidarius avarinei situacijai. Kita vertus, svarbu užtikrinti efektyvią keleivių duomenų apsaugą, kuri galėtų būti pasiekiama ištrinant surinktus keleivių duomenis iš sistemos tuomet, kai jie nebus reikalingi direktyvoje nurodytiems keleivių saugumo tikslams pasiekti.
Bronis
ROPĖ
 FOR
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 FOR
Viktor
USPASKICH
 FOR