Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 FOR
Petras
AUŠTREVIČIUS
 FOR
Zigmantas
BALČYTIS
 FOR (+) Balsavau dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projekto. Balsavau prieš ENVI komiteto pasiūlytą prieštaravimą dėl Komisijos pasiūlymo. Europos Komisijos pasiūlytas tekstas sulaukė plataus valstybių narių palaikymo po ištisus metus trukusių diskusijų ir yra geriausias šiuo metu galimas variantas. Taip pat atmetus Komisijos pasiūlymą toliau liktų galioti vadinamieji laikini kriterijai, kurie nėra pilnai tinkami žmonių sveikatai apsaugoti.
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 FOR (+) Balsavau dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas.
Europos Sąjungoje leidžiama naudoti tik tokias pesticidų ar biocidų veikliąsias medžiagas, kurios neturi žymaus neigiamo poveikio žmogaus ar gyvūnų endokrininei sistemai. Vertindama tokių medžiagų poveikį, Europos Komisija kol kas remiasi laikinaisiais kriterijais. Šiame Komisijos reglamente siūlomas nuolatinių kriterijų sąrašas, kuriame numatytos tam tikros išimtys, pavyzdžiui, siūloma sprendžiant dėl tam tikros medžiagos žalingumo neatsižvelgti į jos poveikį bestuburiams organizmams.
Šioje rezoliucijoje Parlamentas teigia, kad Europos Komisija viršijo savo įgaliojimus siūlydama vertinimo išimtis. Ji yra raginama atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują projektą, kuriame būtų išbraukta paskutinė dalis. Parlamentas taip pat ragina Komisiją užtikrinti, kad rekomendacijų dokumentas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo visapusiškai atitiktų mokslinius endokrininės sistemos ardymo savybių nustatymo kriterijus.
Antanas
GUOGA
 (absent)
Valentinas
MAZURONIS
 FOR
Rolandas
PAKSAS
 FOR (+) Nepritariu Komisijos siūlymui nevertinti kai kurių pesticidus sudarančių medžiagų poveikio endokrininei sistemai sprendžiant, ar leisti jas naudoti. Visų pirma, šis deleguotasis teisės aktas viršija Komisijos įgaliojimus, kadangi pačiame reglamente nėra numatyta vertinimo išimčių ir tokiu būdu išplečiama reglamento reguliavimo apimtis. Siekiant užtikrinti aukščiausio lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, Komisija turėtų atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują projektą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra „grėsmė pasauliui“ dėl jų žalos reprodukcinei sistemai, smegenų veiklai ir kitoms gyvybiškai svarbioms organizmo funkcijoms. Todėl siekiant uždrausti kenksmingas medžiagas, labai svarbu nustatyti mokslinius kriterijus, kurie leistų nustatyti, ar tam tikra medžiaga veikia endokrininę sistemą. Be to, be jokių išlygų turi būti taikomas įrodomosios duomenų galios metodas.
Bronis
ROPĖ
 FOR (+) Endokrininę sistemą ardančiųjų medžiagų klausimas yra tiek svarbus, kad jo negalima vertinti vien tik kaip paprasto žemės ūkio politikos klausimo. Šis klausimas yra puiki iliustracija to, kaip netinkamai savo galias gali panaudoti Komisija, kai jos deramai neprižiūri Parlamentas.
Medžiagų su žalingu poveikiu naudojimo kriterijus bei taisykles Komisija turėjo parengti iki 2013 m. Deja, jų sulaukėme tik dabar. Galima ginčytis, ar parengti kriterijai ir ypač numatytos itin gausios jų taikymo išimtys atitinka suteiktą mandatą ir ar parengti kriterijai padės apsaugoti Europos vartotojus nuo žemės ūkyje naudojamų kancerogenų. Aš taip nemanau.
Tačiau svarbiausia ne vien tai. Svarbiau, jog net Europos Parlamento Teisės tarnyba patvirtino, jog šiuo pasiūlymu Komisija viršijo savo mandatą. ES teisė neleidžia daryti esminių teisės pakeitimų komitologijos procedūros būdu. Komisija mums siūlo tapti jos galimai neteisėto elgesio bendrininkais.
Todėl šiandien sprendžiau labai sunkią dilemą – ar galimai neteisėtu būdu priimti reikalingą, nors ir labai silpną teisės aktą. Ar visgi parodyti principingumą, atmesti šį siūlymą kaip blogą tiek turiniu, tiek ir forma, bet palikti piliečių ir aplinkos sveikatai svarbią sritį be būtino reguliavimo?
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 AGAINST
Viktor
USPASKICH
 FOR