Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Ending child marriage
B8-0535/2017:


Michał
BONI
 FOR
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Edward
CZESAK
 FOR
Anna Elżbieta
FOTYGA
 FOR
Bolesław
G. PIECHA
 FOR
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
 FOR
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
(none)
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Czesław
HOC
 FOR
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 AGAINST
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
JUREK
 FOR
Jarosław
KALINOWSKI
 FOR
Karol
KARSKI
 FOR
Janusz
KORWIN-MIKKE
 AGAINST
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR (+) Małżeństwa z dziećmi, a właściwie w ogromnej większości z nieletnimi dziewczynkami, to niestety wciąż rozpowszechnione i akceptowane społecznie zjawisko w niektórych rozwijających się krajach. Aż jedna na trzy dziewczynki poniżej 18 roku życia jest wydawana za mąż, a 60 % spośród nich nie zdobywa formalnej edukacji w wyniku przedwczesnego małżeństwa.
Mimo że problem ten dotyczy w głównej mierze krajów trzecich, na terenie Unii Europejskiej pojawia się rosnąca liczba przypadków nieuznanych prawnie, ale faktycznie funkcjonujących małżeństw z dziećmi, które zostały zawarte na terenie państw pochodzenia. Mimo że w Unii Europejskiej małżeństwa z dziećmi są prawnie zakazane i traktowane jako przestępstwo, istnieje potrzeba wypracowania dodatkowych narzędzi, które pozwolą na radzenie sobie z pozaprawnie, ale de facto istniejącymi związkami dorosłych z nieletnimi, i na lepszą ochronę dziewczynek będących w takiej sytuacji.
Ze względu na ponadnarodowy i transgraniczny charakter zjawiska małżeństw z dziećmi na terenie Unii, takie narzędzia jak na przykład unijna dyrektywa antyprzemocowa czy pełna ratyfikacja Konwencji stambulskiej powinny zostać zawarte na poziomie UE. Ze względu na kontekst związany z kryzysem migracyjnym istnieje również potrzeba monitorowania tego problemu na poziomie Unii i wymiany danych między państwami członkowskimi, aby skutecznie wyeliminować to zjawisko i zapobiec jego niesformalizowanemu przetrwaniu na terenie UE.
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 FOR
Urszula
KRUPA
 FOR
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 FOR
Sławomir
KŁOSOWSKI
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 FOR
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
 FOR
Michał
MARUSIK
 AGAINST
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 FOR
Mirosław
PIOTROWSKI
 FOR
Julia
PITERA
 FOR
Marek
PLURA
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 (absent)
Dariusz
ROSATI
 FOR
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 FOR
Adam
SZEJNFELD
 FOR
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR
Jarosław
WAŁĘSA
 FOR
Bogdan Brunon
WENTA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 FOR
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 FOR
Kosma
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 FOR
Stanisław
ŻÓŁTEK
 (absent)