Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean FG72 x A5547-127 pursuant to Regulation (EC) No1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed
B8-0540/2017:


Michał
BONI
 FOR
Jerzy
BUZEK
 AGAINST
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Edward
CZESAK
 FOR
Anna Elżbieta
FOTYGA
 FOR
Bolesław
G. PIECHA
 FOR
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
 FOR
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 AGAINST
Andrzej
GRZYB
(none)
Danuta Maria
HÜBNER
 AGAINST
Krzysztof
HETMAN
 AGAINST
Czesław
HOC
 FOR
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 ABSTENTION
Danuta
JAZŁOWIECKA
 AGAINST
Marek
JUREK
 FOR
Jarosław
KALINOWSKI
 AGAINST
Karol
KARSKI
 FOR
Janusz
KORWIN-MIKKE
 ABSTENTION
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR (+) W głosowaniu poparłam sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu wobec genetycznie zmodyfikowanej soi FG72 X A5547-127, mając na uwadze potencjalne negatywne skutki dla konsumentów i środowiska. W analizach i konsultacjach w sprawie zagrożeń związanych ze stosowaniem soi GMO w żywności dla ludzi i w paszy dla zwierząt nie ma wystarczających informacji na temat składu, oceny fenotypu i toksykologii. Nie poddano również tego produktu badaniom na poziomie naukowym potrzebnym do ustalenia jej bezpieczeństwa. Wprowadzenie soi GMO na unijny rynek niesie za sobą ryzyko dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz jednocześnie pogarsza jakość żywności i pasz.
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 FOR
Urszula
KRUPA
 FOR
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 FOR
Sławomir
KŁOSOWSKI
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 FOR
Janusz
LEWANDOWSKI
 ABSTENTION
Bogusław
LIBERADZKI
 FOR
Michał
MARUSIK
 ABSTENTION
Jan
OLBRYCHT
 AGAINST
Stanisław
OŻÓG
 FOR
Mirosław
PIOTROWSKI
 FOR
Julia
PITERA
 AGAINST
Marek
PLURA
 AGAINST
Tomasz Piotr
PORĘBA
 (absent)
Dariusz
ROSATI
 AGAINST
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 ABSTENTION
Adam
SZEJNFELD
 AGAINST
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR
Jarosław
WAŁĘSA
 AGAINST
Bogdan Brunon
WENTA
 AGAINST
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 FOR
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 AGAINST
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 AGAINST
Kosma
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 FOR
Stanisław
ŻÓŁTEK
 (absent)