Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Accession of Ecuador and Ukraine to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs
A8-0452/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) V tomto prípade Európsky parlament schvaľuje pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskej konvencii. Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskych aspektoch medzinárodných únosov detí je veľmi dôležitým nástrojom. Je to nástroj, v ktorom EÚ disponuje exkluzívnou vonkajšou právomocou, preto je pristúpenie možné iba na základe rozhodnutia Rady a so súhlasom Európskeho parlamentu. Ochrana detí pred únosmi by sa mala prísne dodržiavať a každé porušenie stíhať. Preto pokladám pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny za pozitívny vývoj.
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 (absent)
Richard
SULÍK
 (absent)
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR (+) Hlasoval som za toto uznesenie. Cieľom Haagskeho dohovoru je zlepšenie kooperácie medzi zmluvnými štátmi v oblasti medzinárodných únosov detí. Keďže ide o dôležitú súčasť politiky ochrany práv detí a taktiež o veľmi citlivú tému, vítam pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k tomuto dohovoru.
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) V prípade medzinárodných únosov detí je medzinárodná spolupráca kľúčová. Vítam preto návrh, ktorým Rakúsko prijme pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR (+) Správu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, som, samozrejme, rovnako ako tri ďalšie návrhy o pristúpení krajín k tomuto dohovoru podporila. Cieľom Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ktorý ratifikovalo už 98 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, je zabezpečiť rýchly návrat nezákonne premiestnených detí prostredníctvom systému spolupráce medzi zodpovednými orgánmi štátov. Keďže prípady detí premiestnených z krajiny ich obvyklého pobytu sú, bohužiaľ, v mnohých prípadoch nepriaznivým dôsledkom rozpadu čoraz častejších medzinárodných manželstiev, je veľmi dôležité, aby sa k dohovoru pridalo čo najviac krajín, aby mal mechanizmus návratu detí čo najširšiu geografickú aplikovateľnosť. Pristúpenie Hondurasu, Bieloruska, Uzbekistanu, Ekvádoru, Ukrajiny a Dominikánskej republiky som preto uvítala.