Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) Ide o technickú správu, ktorá zmení rokovací poriadok Európskeho parlamentu. Najkontroverznejším aspektom je nový kódex vhodného správania. Tento kódex je reakciou na hnutie MeToo v Európskom parlamente. Kódex správania vyžaduje, aby sa poslanci Európskeho parlamentu zdržali akéhokoľvek psychického alebo sexuálneho obťažovania. Členovia Európskeho parlamentu, ktorí odmietnu podpísať tento kódex správania, sa podrobia limitáciám. Ide napríklad o vylúčenie z práce na správach Európskeho parlamentu.
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 AGAINST
József
NAGY
 AGAINST
Monika
SMOLKOVÁ
 (absent)
Richard
SULÍK
 (absent)
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 AGAINST
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR
Ivan
ŠTEFANEC
 AGAINST (+) Cieľom tejto správy je upraviť rokovací poriadok Parlamentu na účely zvýšenia transparentnosti legislatívneho procesu.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR (+) Správu o zmenách rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré sa týkali určitých jeho kapitol, som podporila. Napriek tomu, že rokovací poriadok bol podstatne zmenený v roku 2016, boli identifikované niektoré nedostatky, ktoré bolo potrebné v záujme efektívnejšej práce a väčšej transparentnosti odstrániť, s čím samozrejme súhlasím. Je potrebné, aby inštitúcia, akou je Európsky parlament, mala prehľadné a aktualizované pravidlá, k čomu v tomto prípade pomohlo nielen odstránenie už spomínaných nedostatkov, ale aj logickejšie a prehľadnejšie usporiadanie jednotlivých článkov, ktoré bolo navrhnuté. Z celkovo podaných 64 pozmeňovacích návrhov som súhlasila s väčšinou, ako napríklad s tými, ktoré upravovali podávanie interpelácií, fungovanie parlamentných medziskupín či výborov. Niektoré navrhnuté zmeny boli naopak podľa môjho názoru neakceptovateľné, a to napríklad tie, ktoré hovorili o možnosti rozpustenia parlamentných politických strán v prípadoch, že Európsky parlament vo väčšinovom hlasovaní uzná, že politická skupina nebola vytvorená podľa politickej príslušnosti. Keďže však tento pozmeňujúci návrh hlasovaním v pléne neprešiel, správu o zmene rokovacieho poriadku som podporila.