Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 AGAINST (+) V tomto prípade ide o všeobecnú úpravu pravidiel tykajúcich sa autorského práva v digitálnom jednotnom trhu. Najkontroverznejší aspekt tohoto zákona sa týka článku 11 a 13, v ktorom ide o relatívne radikálnu zmenu fungovania internetu. Bohužiaľ, obidva články, ale aj zákon ako celok boli odhlasované a táto reforma sa už čoskoro stane právne záväznou na území EÚ. Plný rozsah zmien ešte nie je ľahké odhadnúť, ale predpokladá sa, že by mohli viesť k výrazným zmenám spôsobu fungovania internetu, napríklad prostredníctvom tzv. upload filtrov na základe článku 13. Nie je však v záujme ľudí radikálne meniť charakter sveta internetu a reformy takéhoto rozsahu by mali odzrkadľovať vôľu ľudí.
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR (+) Rýchly rozvoj informačných technológií, ich dostupnosť a široké využívanie sa prirodzene dotýkajú aj autorských práv. Tieto technológie menia spôsob, ako sa diela vyrábajú, produkujú, distribuujú a aj využívajú, a to najmä v cezhraničnom priestore. Hľadanie rovnováhy medzi týmto vývojom, právom na dostupné informácie a vzdelávanie a legislatívnou ochranou autorských práv bude vždy komplikované. Na jednej strane bežným užívateľom nemôže byť zamedzené získavanie a prístup k informáciám na internete, na druhej strane autorské práva musia byť chránené a ich používanie primerane ohodnotené. Za jediné racionálne riešenie pokladám detailnejšie precizovať, čo podlieha ochrane autorských práv, čo autorsky chráneným dielo je a čo nie je. Legislatíva v tejto oblasti musí zohľadniť stav digitalizácie a zároveň nechať dostatočný priestor na rokovanie medzi autormi a šíriteľmi ich diel. Rovnako treba zabezpečiť vymožiteľnosť ochrany autorských práv v  prípade šírenia diela bez súhlasu autora.
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR (+) Kontroverznou a celospoločensky diskutovanou témou posledných mesiacov je ochrana autorských práv na digitálnom jednotnom trhu. Jednoznačne podporujem úmysel a vôľu pre jasnú európsku úpravu tejto problematiky. Pokiaľ platí ochrana autorských práv v bežnom svete, nevidím dôvod prečo by rovnaká ochrana autorských práv nemala platiť aj v online svete, ktorého každodenné používanie stúpa obrovským tempom. Je dôležité zabezpečiť dostatočnú právnu istotu pre autorov obsahu, ako aj zaistiť účinnú regulačnú ochranu online sveta. Je nevyhnutné správne komunikovať kľúčové implikácie tejto smernice vo verejnom diskurze, aby sme vyvrátili všetky nepravdivé informácie a obavy spojené s týmto návrhom. Občania majú strach najmä zo straty slobody slova, ktorú im však tento návrh vôbec neberie. Poukazujem na to, že spolu so zavedením tejto smernice sa musíme zamerať aj na dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou tejto smernice v praxi.
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 AGAINST (+) Keďže sa z navrhovaného textu smernice nepodarilo vymazať ani pozmeniť do prijateľnej podoby kontroverzné články 11 a 13, hlasoval som proti návrhu. Smernicu v tejto podobe považujem za ohrozenie slobody prejavu na internete.
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 ABSTENTION (+) Na druhej marcovej schôdzi prijal Európsky parlament novelu smernice o ochrane autorských práv. Osobne som hlasovala za to, aby, sa o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo zvlášť, pretože návrh mal niektoré nedostatky, ktoré sa mohli vylepšiť. Išlo mi najmä o články 11 a 13, ktoré vyvolali veľkú kritiku aj medzi občanmi. Základný cieľ schvaľujem: autori kníh, článkov, reportáží, obrazov, videí, hudby či filmov si zaslúžia za svoju prácu primeranú odmenu. Podporujem preto princíp ochrany duševného vlastníctva tvorcov. Som totiž presvedčená, že každý, kto vytvorí nové hudobné, filmové alebo literárne dielo, si zaslúži odmenu za svoju prácu. Nové technológie umožnili, že tento princíp spravodlivej odmeny je v prostredí internetu často obchádzaný. V konečnom hlasovaní som sa zdržala. Na jednej strane súhlasím s tým, aby sa autorské zákony prispôsobili novým podmienkam digitálnych technológií a internetu. Predložený text som však nemohla s čistým svedomím podporiť.
Branislav
ŠKRIPEK
 AGAINST
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) Každý obsah má svojho autora a ten má právo požadovať za jeho používanie primeranú odmenu. Na druhej strane nemožno šikanovať bežných používateľov a malé internetové portály. Predkladaná legislatíva je dobrým kompromisom medzi slobodou internetu a právami autorov.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 AGAINST (+) Správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu som nepodporila. Tento návrh už od začiatku vyvolával rozporuplné reakcie, pričom občianska verejnosť, ale dokonca aj niektorí umelci boli proti jeho prijatiu. Najkontroverznejšie boli dva články, ktoré sa síce podarilo počas rokovaní zmierniť, ale napriek tomu nedokázali rozptýliť obavy z plošného filtrovania príspevkov na platformách. Rovnako sa zo strany odborníkov objavilo množstvo obáv o nevykonateľnosť smernice, a to napríklad čo sa týka pôvodného článku 11. Samozrejme je našou povinnosťou zabezpečiť, aby každý, vrátane umelcov, dostal spravodlivú odmenu za svoju prácu, na druhej strane si však myslím, že v tomto prípade išlo skôr o politický nátlak na prijatie akéhokoľvek, aj nedostatočného riešenia, než naplnenie záväzku skutočne situáciu vyriešiť. Práve preto som sa v konečnom hlasovaní rozhodla hlasovať proti smernici.