Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR
Pál
CSÁKY
 AGAINST
Eduard
KUKAN
 AGAINST
Vladimír
MAŇKA
 FOR (+) Komisia predložila návrh nariadenia, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém. Podľa tejto prílohy sa účinná látka schváli iba vtedy, ak sa nepovažuje za látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktorá môže mať škodlivé účinky na necieľové organizmy. Predložený návrh nariadenia sa snažil zaviesť výnimku zo stanovených hraničných kritérií pri posudzovaní rastových regulátorov na endokrinný systém, a to bez akéhokoľvek objektívneho vedeckého posudzovania a zisťovania, čím Komisia prekročila svoje právomoci. Podporujem stiahnutie tohto nariadenia.
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 AGAINST
József
NAGY
 AGAINST
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 AGAINST (+) Komisia v septembri 2017 prijala návrh, ktorý doplňuje nariadenie č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Uvedený návrh spresňuje kritériá na používanie endokrinných disruptorov. Voči tomuto návrhu podala skupina europoslancov námietku, keďže podľa nich Komisia prekročila návrhom svojej vykonávacie právomoci. Hlasoval som proti podaniu námietky, keďže opatrenie Komisie je podľa mňa v súlade s platnými právnymi postupmi a odráža vedecké poznatky, ktoré o účinkoch pesticídov máme.
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 AGAINST (+) Vážený pán podpredseda, každá regulácia s priamym dopadom na životné prostredie sa snaží vyvážiť ekonomický záujem a záujem chrániť zdravie a životné prostredie. Ochrana ľudského zdravia však musí byť vždy prvoradá. Komisia v tomto prípade urobila chybu – navrhla zmenu platného nariadenia, ktorá by mohla vystaviť zdravie ľudí zvýšenému riziku, pričom tým zároveň prekročila svoje kompetencie. Endokrinné disruptory sú látky, ktoré vedú k narušeniu hormonálnej rovnováhy v ľudskom organizme a spôsobujú závažné ochorenia vrátane zníženia plodnosti u mužov a komplikácií v tehotenstve u žien. Pochybnosti o tom, či nejaký produkt používaný v poľnohospodárstve môže pôsobiť ako endokrinný disruptor, preto musia byť dostatočným dôvodom na zákaz jeho používania. Ďakujem.
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR
Ivan
ŠTEFANEC
 AGAINST (+) Každé používanie látok, ktoré môže mať potenciálne škodlivé účinky na cieľové či necieľové organizmy môže byť povolené len na základe dôkladných a nespochybniteľných vedeckých štúdií. Pri tom platí, že pozitívny účinok musí byť väčší ako možné škody.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR