Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Ending child marriage
B8-0535/2017:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR
Pál
CSÁKY
 ABSTENTION
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR (+) Predčasné a nútené manželstvá maloletých sú dôsledkom pretrvávajúcich historických, kultúrnych
a náboženských zvykov a tradícií. Predstavujú akt násilia, ktorý diskriminuje, fyzicky a psychicky poškodzuje deti a ženy a porušuje ich práva. Je to problém spojený najmä s chudobou, nedostatkom vzdelania a osvety. Utečenecká kríza a migrácia obyvateľstva však umožnili prienik tohto javu aj na územie Únie. Pokladám za neprípustné, aby sa tieto akty odohrávali v Európskej únii, ktorej členské štáty sa zaviazali plniť medzinárodné dohovory v oblasti ochrany práv dieťaťa. Komisia preto musí bezodkladne na základe predchádzajúceho monitorovania tohto javu predložiť návrh opatrení, ktoré znemožnia takéto konania a zastavia znevažovanie a poškodzovanie práv maloletých dievčat.
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 AGAINST
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 ABSTENTION (+) Uznesenie sa zameriava na prevenciu uzatvárania manželstiev maloletých a problémy detí s nimi spojené. To sa týka najmä neplnoletých dievčat, ktoré sú v týchto prípadoch často do manželstva nútené bez svojho súhlasu. Keďže nútené manželstvá považujem za formu násilia páchanú na deťoch, hlasoval som za prijatie tohto uznesenia.
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 AGAINST (+) Vážený pán podpredseda, tak ako každý poslanec tohto parlamentu, aj ja principiálne odmietam manželstvá detí, pretože porušujú ich práva a sú vlastne formou násilia. Schválená správa však zneužíva túto vážnu tému na propagáciu takzvaného práva na potrat. Tým akoby sme priznali, že nedokážeme zabezpečiť deťom takú ochranu, aby sa žiadne dievča nemuselo báť nechceného tehotenstva v manželstve, ktoré jej bolo nanútené. To nemôžem akceptovať. Prijaté uznesenie zároveň vytvára tlak na členské štáty, aby ratifikovali takzvaný Istanbulský dohovor. Nato však Únia nemá právo, nie je to jej kompetencia. Štáty dokážu aj bez tohto dohovoru prijímať účinné opatrenia na boj proti násiliu na ženách a dievčatách a rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa potrieb svojich občanov. Preto som predložené uznesenie nemohla podporiť. Ďakujem.
Branislav
ŠKRIPEK
 AGAINST
Ivan
ŠTEFANEC
 ABSTENTION (+) Manželstvá maloletých sú problémom nielen v rozvojových krajinách, ale objavujú sa aj v krajinách členských štátov EÚ. Šokujúce štatistiky z rozvojových krajín odhaľujú, že každé tretie dievča vstúpi do manželstva pred dovŕšením 18. roku života a jedna z deviatich pred 15. rokom života. Je dôležité podniknúť konkrétne kroky, aby maloletí neboli do manželstva nútení a mohli tak po dovŕšení dospelosti slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 AGAINST (+) Uznesenie týkajúce sa ukončenia praxe manželstiev maloletých som nepodporila. Hoci ide o nesmierne závažnú otázku, ktorá ničí životy detí nielen v tretích krajinách, ale aj v niektorých krajinách Európskej únie, myslím si, že niektoré články, ktoré sa do záverečného textu uznesenia dostali, boli nadbytočné. Samozrejme súhlasím so všetkými výzvami na to, aby Európska únia dostupnými prostriedkami bojovala za ukončenie praxe detských sobášov. Tieto deti sú totiž v mladom veku vydávané a namiesto detstva a vzdelávania sú vystavené sústavnému porušovaniu svojich základných práv. Navyše, až 82 % obetí detských sobášov sú dievčatá, ktoré sú zo zdravotného hľadiska ohrozované početnými tehotenstvami, ktoré nezriedka končia smrťou. Napriek tomu som sa však nestotožnila s tým, že uznesenie na niekoľkých miestach odkazovalo na Istanbulský dohovor alebo sa zasadzovalo za rozširovanie pojmu tzv. sexuálnych a reprodukčných práv. Práve preto som sa rozhodla v hlasovaní o uznesení ako celku zdržať.