Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) Schengenský priestor nepochybne patrí k najväčším výdobytkom modernej histórie Európskej únie a častokrát zabúdame nato, aké obrovské výhody nám prináša. Európska únia a schengenský priestor samotný však v posledných rokoch čelia obrovskému tlaku a výzvam ako migrácia, ktorým sme nemohli čeliť inak ako obmedziť tento priestor zavedeným kontrol na vnútorných hraniciach. Avšak treba pamätať na fakt, že zrušenie schengenského priestoru by znamenalo náklady vo výške 5-18 miliárd EUR ročne, ktorú si nemôžeme dovoliť zaplatiť. Musíme spoločnými silami pracovať na zlepšení ochrany života a zdravia našich občanov, avšak viacero výsledkov ukázalo, že kontroly na schengenských hraniciach s tým majú málo spoločné. Musíme sa preto zamerať na zefektívnenie a zlepšenie fungovania Frontexu a iných nástrojov na ochranu našich spoločných hraníc a nekomplikovať občanom život kontrolou na vnútorných hraniciach schengenského priestoru.
Pál
CSÁKY
 FOR (+) Az egyes tagállamok 2015 óta fenntartják a határellenőrzést, amely aláássa a schengeni rendszer egészét és a belső határok nélküli térség működését. Ez hátrányosan érinti az uniós polgárokat, hiszen korlátozza őket a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásában. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határ-nélküliséget megszüntetni.
Úgy gondolom, el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását és garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassa fenn egyetlenegy tagország sem. Ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 AGAINST (+) Cieľom tejto zmeny nariadenia je vrátiť schengenský priestor k otvorenej vnútornej hranici. Niektoré členské štáty uplatňujú od migračnej krízy na niektorých úsekoch svojej hranice hraničné kontroly, ktoré však podľa súčasných pravidiel môžu platiť len obmedzenú dobu. Predložený návrh považuje súčasný stav za porušenie pravidiel schengenského systému a požaduje prísnejšie kritériá na obnovenie hraničných kontrol. Europarlament v novembri 2018 odhlasoval v pléne svoj mandát s touto pozíciou na trialógové rokovania. Keďže však dodnes nenašiel dohodu s Radou EÚ na finálnej podobe návrhu, hlasovaním sa má uzavrieť prvé čítanie tohto návrhu ešte pred koncom mandátu súčasného zloženia europarlamentu. Hlasoval som proti návrhu, keďže rieši až následok, a nie príčinu. Členské štáty by mali mať právo robiť hraničné kontroly v prípade, že je to nutné na zabezpečenie ich vnútornej bezpečnosti. Za príčinu tohto stavu považujem deravosť vonkajšej hranice EÚ, ktorej zabezpečenie a kontrola by mali byť maximálnou prioritou EÚ v najbližších rokoch. Práve dobre strážená vonkajšia hranica totiž odstráni potrebu stráženia vnútorných hraníc medzi členskými štátmi schengenského priestoru.
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR (+) Na štvrtkovom hlasovaní plénum Európskeho parlamentu posunulo do druhého čítania návrh na výrazné obmedzenie trvania dočasných kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru a sprísnenie podmienok ich zavádzania. Návrh na revíziu pravidiel zavádzania dočasných kontrol prišiel po tom, ako viaceré členské štáty prijali toto opatrenie ako reakciu na migračnú krízu a hrozby terorizmu. Súčasná platná legislatíva umožňuje členským štátom dočasne vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Parlament teraz potvrdil svoju pozíciu z novembra 2018, podľa ktorej by mala byť počiatočná dĺžka trvania kontrol po ich prvotnom zavedení skrátená zo súčasných šiestich na dva mesiace. Celkové maximálne obdobie výkonu kontrol by malo byť skrátené zo súčasných maximálne dvoch rokov na jeden. Podľa tohto návrhu by boli členské štáty povinné pri predlžení hraničných kontrol nad rámec dvoch mesiacov predložiť správu o posúdení rizík. V súčasnej situácii sa však dohoda o nových pravidlách zdá byť vzdialená, nakoľko Rada momentálne zastáva pozíciu status quo.
Branislav
ŠKRIPEK
 AGAINST (+) . – I could not support the Fajon report on the reintroduction of internal borders in the Schengen area, because it would remove the power from Member States to control their own borders. At a time when security is paramount, we should not be limiting Member States with short time limits. They know best whether it is safe to have their border open or not, and it is primarily their citizens who pay the cost when it is monitored.
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) Na ochranu Schengenského priestoru je potrebné zreformovať spoločnú európsku azylovú politiku a usilovať sa predovšetkým o ochranu vonkajších hraníc, aby možná hrozba neprenikla za vnútorné hranice Schengenu. Zavedenie kontrol vnútorných hraníc by mohlo mať vážny dosah na európske hospodárstvo, preto je potrebné Schengenský priestor zachovať.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 (excused)