Addendum

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

(0 MEPs displayed)

:


Alex
AGIUS SALIBA
(none) (+) I supported the figures on the budget, that pushed for the highest ever EU budget, adding up to 3 billion euros more to the initial draft budget proposed by the Commission. This increase is crucial in order to support priorities such as the fight against climate change, Erasmus+, migration, or the youth employment initiative.
Clara
AGUILERA
(none)
Andris
AMERIKS
(none)
Eric
ANDRIEU
(none)
Nikos
ANDROULAKIS
(none)
Marc
ANGEL
(none)
Attila
ARA-KOVÁCS
(none)
Maria
ARENA
(none)
Carmen
AVRAM
(none) (+) I support this report.
European Commission adopted on 19 December 2018 proposals for a number of contingency measures to ensure basic connectivity between the Union and the United Kingdom, including proposals for regulations ensuring basic road connectivity 3 and basic air connectivity 4 .
In line with the principles underlying the contingency measures, both regulations are limited in scope and are intended to apply for limited periods of time (8 weeks). In view of the initial date of withdrawal, Regulation (EU) 2019/501 applies until 31 December 2019, also in view of possible arrangements for basic connectivity to be made in the multilateral quota system of the European Conference of Ministers of Transport (ECMT). Taking into account the seasonal specificities of the aviation sector and to facilitate the provision of air transport services, the period of application of Regulation (EU) 2019/502 was aligned to the expiry of the IATA winter season 2019/20.
Marek Paweł
BALT
(none)
Katarina
BARLEY
(none)
Pietro
BARTOLO
(none)
Marek
BELKA
(none)
Adrian-Dragoş
BENEA
(none)
Brando
BENIFEI
(none)
Erik
BERGKVIST
(none)
Monika
BEŇOVÁ
(none) (+) Je potrebné zabezpečiť, aby už prijaté krízové opatrenia z roku 2019 mali svoje odôvodnené pokračovanie aj v roku 2020, nakoľko vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sú stále veľmi nejasné a odchod bez dohody je stále reálny. V tomto konkrétnom prípade ide o nariadenia 2019/501 a 2019/502. Je potrebné zabezpečiť, aby dopravcovia zo Spojeného kráľovstva mohli aj po 30. marci 2020 prevádzkovať lety do Európskej únie a takisto aby bolo zaručené vykonávanie osobnej cestnej dopravy v pohraničnej oblasti Írska.
Robert
BIEDROŃ
(none)
Gabriele
BISCHOFF
(none)
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
(none) (+) Balsavau už šį pranešimą. Savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl 2020 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių Parlamentas nustatė aiškius politinius 2020 m. biudžeto, kuris turėtų būti tiltas į būsimą Europą ir užtikrinti Europos pridėtinę vertę ir prioritetus. Jaunimas išlieka svarbiausias Sąjungos biudžeto prioritetas. Tačiau nepaisant teigiamų jaunimo nedarbo lygio Sąjungoje mažėjimo tendencijų, esama didelių skirtumų tarp valstybių narių ir regionų ir tam tikrose Sąjungos dalyse jaunimas stokoja ateities galimybių, ir tai yra reali socialinė nepaprastoji padėtis. Palaikau EP poziciją Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirti didesnį, negu siūlo Komisija, finansavimą, be kita ko, siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) pagal kitą DFP, bei padidinti finansinius išteklius, kad būtų patenkinti būsimi programos „Erasmus+“ – pagrindinės švietimo ir mokymo, įskaitant profesinį rengimą ir mokymą, jaunimą ir sportą Europoje, programos – poreikiai. Programa „Erasmus +“ yra pagrindinė Sąjungos pavyzdinė programa, kuri plačiai žinoma jos piliečiams ir davė apčiuopiamų rezultatų, turinčių aiškią Europos pridėtinę vertę. Primename EP įsipareigojimą patrigubinti šios programos finansavimą pagal 2021–2027 m. DFP.
Simona
BONAFÈ
(none)
Biljana
BORZAN
(none) (+) Podržavam ovo izvješće o nacrtu proračuna Unije za 2020. godinu.
Milan
BRGLEZ
(none)
Udo
BULLMANN
(none)
Delara
BURKHARDT
(none)
Carlo
CALENDA
(none)
Isabel
CARVALHAIS
(none)
Sara
CERDAS
(none) (+) A presente proposta visa prolongar o prazo de validade dos Regulamentos (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 por sete meses, correspondendo à duração da prorrogação do período previsto no artigo 50.º, n.º 3, do TUE. Tendo em conta que no caso do Regulamento (UE) 2019/501, se for mantida a data original de aplicação até 31 de dezembro de 2019, caso o Reino Unido se retire da União sem acordo em 1 de novembro de 2019, isso limitaria o período de aplicação do regulamento a apenas dois meses, o que não alcançaria o objetivo pretendido; no caso do Regulamento (UE) 2019/502 seria aplicável por menos da metade do período de aplicação inicialmente previsto, se deixasse de ser aplicável em 30 de março de 2020, como atualmente é o caso. Isso limitaria significativamente o período durante o qual as transportadoras britânicas poderiam operar voos para a União.
Mohammed
CHAHIM
(none)
Caterina
CHINNICI
(none)
Włodzimierz
CIMOSZEWICZ
(none)
Tudor
CIUHODARU
(none)
Andrea
COZZOLINO
(none)
Corina
CREȚU
(none)
Josianne
CUTAJAR
(none) (+) I voted in favour of the report on the draft general budget since it includes relevant measures for workers, SMEs, digitalisation, artificial intelligence, and cancer research.
I also welcome the recognition of the crucial role the Connecting Europe Facility will play in helping address the transition towards a climate-neutral society and the completion of all the aspects of the Energy Union, including the enhancement of the security of supply.
Miriam
DALLI
(none) (+) This draft general EU budget for 2020 gives a clear indication on the priority of the European Parliament. I voted in favour of it, as our Group managed to secure the highest EP position on an annual budget ever, with an additional 3 billion for Youth and Climate, to make clear to Member States their responsibility in coping with those emergencies.
The resolution expresses with words the compromise on figures adopted in the context of the BUDG Committee vote, having a specific focus on the remaining efforts ahead of the EU to cope with the climate change efforts, in addition to traditional S&D priorities such as Youth (Youth Employment initiative) or Migration and Development, among others.
Johan
DANIELSSON
(none)
Nicola
DANTI
(none)
Paolo
DE CASTRO
(none)
Klára
DOBREV
(none)
Estrella
DURÁ FERRANDIS
(none)
Ismail
ERTUG
(none)
Tanja
FAJON
(none)
Jonás
FERNÁNDEZ
(none)
Giuseppe
FERRANDINO
(none)
Heléne
FRITZON
(none)
Niels
FUGLSANG
(none)
Ibán
GARCÍA DEL BLANCO
(none)
Isabel
GARCÍA MUÑOZ
(none)
Iratxe
GARCÍA PÉREZ
(none)
Eider
GARDIAZABAL RUBIAL
(none)
Lina
GÁLVEZ MUÑOZ
(none)
Evelyne
GEBHARDT
(none)
Jens
GEIER
(none)
Raphaël
GLUCKSMANN
(none)
Nicolás
GONZÁLEZ CASARES
(none)
Maria
GRAPINI
(none) (+) Bugetul UE pentru 2020 trebuie să reprezinte oportunitatea pentru Uniunea Europeană de a se apropia de îndeplinirea angajamentelor politice stabilite, inclusiv de a atinge obiectivul climatic al UE. Acesta ar trebui să deschidă calea către noul buget al UE pe termen lung 2021-2027, așa-numitul cadru financiar multianual.
Parlamentul a votat un buget în valoare totală de aproape 171 de miliarde EUR în credite de angajament (ceea ce UE angajează să investească în 2020 sau în anii de după, deoarece proiectele și programele se derulează pe mai mulți ani), reprezentând o creștere de aproximativ 2,7 miliarde EUR față de proiectul de buget al Comisiei. Acesta stabilește creditele de plată (ceea ce va fi cheltuit în mod concret în 2020) la 159 de miliarde EUR.
Mă bucur că s-au sporit fondurile pentru Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri (YEI) și programele Erasmus+ și s-a aprobat sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului în domenii precum IMM-urile, cercetarea, digitalizarea, migrația și politica externă, inclusiv pentru dezvoltare și ajutor umanitar, motiv pentru care am votat acest proiect de buget 2020.
Elisabetta
GUALMINI
(none)
Sylvie
GUILLAUME
(none)
Jytte
GUTELAND
(none)
Robert
HAJŠEL
(none) (+) EP prijal k pozícii Rady k návrhu rozpočtu Únie na rok 2020 celý rad zásadných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, s ktorými sa svojim zamietavým hlasovaním k súčasnej verzii rozpočtu stotožňujem. Tento rozpočet predstavuje v porovnaní s návrhom Rady vyššie výdavky, ale tie idú do oblastí ako podpora zamestnanosti, vzdelávanie, veda a programy pre mladých, čo plne podporujem. Prijatie všeobecného rozpočtu na budúci rok, ktorého výška je takmer 171 miliárd eur, pokladám za mimoriadne dôležité, pretože je to posledný rok viacročného finančného rámca 2014 až 2020 a zároveň východiskový bod viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027.
Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Únie a zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ predstavovala v apríli 2019 až 14,2 percenta, čo je alarmujúce. Ako člen frakcie socialistov sa budem zasadzovať za upevnenie európskeho piliera sociálnych práv, odstraňovanie regionálnych rozdielov, bezpečnosť a ochranu občanov a tiež za riešenie environmentálnych problémov súvisiacich so zmenou klímy. Preto sa stotožňujem s návrhom EP posilniť spomenuté rozpočtové položky.
Hannes
HEIDE
(none)
Eero
HEINÄLUOMA
(none)
Alicia
HOMS GINEL
(none)
Ivo
HRISTOV
(none)
Evin
INCIR
(none)
Romana
JERKOVIĆ
(none)
Agnes
JONGERIUS
(none)
Eva
KAILI
(none)
Marina
KALJURAND
(none)
Petra
KAMMEREVERT
(none)
Dietmar
KÖSTER
(none)
Łukasz
KOHUT
(none)
Constanze
KREHL
(none)
Miapetra
KUMPULA-NATRI
(none)
Aurore
LALUCQ
(none)
Bernd
LANGE
(none)
Pierre
LARROUTUROU
(none)
Javi
LÓPEZ
(none)
Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR
(none)
Maria Manuel
LEITÃO MARQUES
(none)
Bogusław
LIBERADZKI
(none)
César
LUENA
(none)
Cristina
MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
(none)
Pierfrancesco
MAJORINO
(none)
Adriana
MALDONADO LÓPEZ
(none)
Claudiu
MANDA
(none)
Margarida
MARQUES
(none)
Pedro
MARQUES
(none)
Predrag Fred
MATIĆ
(none) (+) Socijalisti i demokrati, osim onog za povećanje UNRWA izdvajanja, neće predlagati nikakve druge amandmane.
Također, EPP bi trebao odložiti sa strane amandman koji se odnosi na uspostavu tijela koje se bavi umjetnom inteligencijom. Stav naše grupe je da se taj amandman treba odbiti zbog toga što bi to ometalo slobodu izvršavanja zadataka u njihovom mandatu.
Costas
MAVRIDES
(none)
Nora
MEBAREK
(none)
Sven
MIKSER
(none)
Leszek
MILLER
(none)
Csaba
MOLNÁR
(none) (+) A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az (EU) 2019/501 és az (EU) 2019/502 rendeletek módosítására.
Az Egyesült Királyságnak az Unióból történő, megállapodás nélküli kiválása hatással lenne a két fél közötti közúti és légi fuvarozásra, amelyet a továbbiakban nem alapozna meg az uniós jog. 2019 március 25-én elfogadta az (EU) 2019/501 és (EU) 2019/502 rendeleteket, a két fél közötti alapvető közúti és légi összeköttetés biztosítására. Mindkét rendelet időbeli hatálya korlátozott. A jelenlegi módosítás célja e rendeletek hatályát időben kiterjeszteni 2020 július 31-ig, illetve október 24-ig.
A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésében azt indítványozta, hogy a Parlament a javaslatot fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.
Javier
MORENO SÁNCHEZ
(none)
Alessandra
MORETTI
(none)
Victor
NEGRESCU
(none)
Norbert
NEUSER
(none)
Dan
NICA
(none)
Maria
NOICHL
(none)
Juozas
OLEKAS
(none)
Demetris
PAPADAKIS
(none)
Tsvetelina
PENKOVA
(none)
Pina
PICIERNO
(none)
Tonino
PICULA
(none) (+) Glasao sam za kako bi se riješile nedoumice za nove vremenske rokove pogodne za izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.
Zalažem se za produljenje razdoblja primjene tih propisa. Ovaj prijedlog ima za cilj produžiti razdoblje valjanosti uredbi (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 za sedam mjeseci. Stoga se predlaže da se Uredba (EU) 2019/501 prestane primjenjivati ​​31. srpnja 2020., a ne 31. prosinca 2019. godine. Što se tiče Uredbe (EU) 2019/502, prijedlog za datum prestanka primjene je 24. listopada 2020., kraj ljetne sezone IATA-e 2020. Tako bi se sačuvalo prvotno predviđeno 12-mjesečno razdoblje prilagodbe.
Kati
PIRI
(none)
Giuliano
PISAPIA
(none)
Manuel
PIZARRO
(none) (+) Em contracorrente com os cortes inseridos pelo Conselho, a proposta apresentada pelo Parlamento Europeu para o projeto de orçamento é uma proposta ambiciosa, consubstanciando um reforço de perto de 3 mil milhões de euros face ao projeto inicial da Comissão.
Esse reforço, enquadrado de forma responsável nas margens disponíveis do atual MFF, é fundamental para corresponder às expectativas que os cidadãos projetam na UE no que respeita a matérias como o combate às alterações climáticas, a gestão das migrações, o programa Erasmus ou o fomento do emprego.
Este orçamento reveste-se de especial simbolismo por ser o último do atual Quadro Financeiro Plurianual. Assim, as opções que nele ficarem consagradas serão uma antecâmara do próximo QFP e enviarão um sinal sobre o rumo que a UE vai definir para fazer face aos tremendos desafios que se avizinham.
A posição do Parlamento traduz a correta compreensão desses desafios e identifica adequadamente as prioridades orçamentais necessárias para enfrentá-los.
Por esse motivo, votei favoravelmente.
Rovana
PLUMB
(none)
Sándor
RÓNAI
(none)
Evelyn
REGNER
(none)
Franco
ROBERTI
(none)
Inma
RODRÍGUEZ-PIÑERO
(none)
Marcos
ROS SEMPERE
(none)
Domènec
RUIZ DEVESA
(none)
Alfred
SANT
(none)
Isabel
SANTOS
(none)
David Maria
SASSOLI
(none)
Nacho
SÁNCHEZ AMOR
(none)
Christel
SCHALDEMOSE
(none)
Andreas
SCHIEDER
(none)
Joachim
SCHUSTER
(none)
Günther
SIDL
(none)
Pedro
SILVA PEREIRA
(none)
Mónica
Silvana GONZÁLEZ
(none)
Birgit
SIPPEL
(none)
Massimiliano
SMERIGLIO
(none)
Sylwia
SPUREK
(none)
Sergei
STANISHEV
(none)
Paul
TANG
(none)
Marc
TARABELLA
(none)
Vera
TAX
(none)
Cristian
TERHEŞ
(none)
Irene
TINAGLI
(none)
Patrizia
TOIA
(none)
Mihai
TUDOSE
(none)
István
UJHELYI
(none)
Nils
UŠAKOVS
(none)
Kathleen
VAN BREMPT
(none)
Marianne
VIND
(none)
Petar
VITANOV
(none)
Bettina
VOLLATH
(none)
Tiemo
WÖLKEN
(none)
Lara
WOLTERS
(none)
Elena
YONCHEVA
(none)
Carlos
ZORRINHO
(none) (+) Votei favoravelmente a resolução sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 por concordar com as propostas do Parlamento Europeu para reforçar os programas destinados à proteção do clima, à criação de emprego e à promoção da competitividade.
Saliento a atribuição de mais de dois mil milhões de euros à luta contra as alterações climáticas, para ajudar a UE a enfrentar o desafio climático e proteger o ambiente de forma a criar novos empregos, a reforçar a competitividade, a promover o desenvolvimento sustentável e a garantir a prosperidade social.
Recordo que a UE deve dar o exemplo e inspirar outros países a investir mais em despesas relacionadas com o clima, tendo em conta os compromissos recentemente assumidos por vários Estados-Membros no sentido de aumentar a despesa em domínios como a eficiência energética, as energias renováveis e as infraestruturas sustentáveis de transportes e de energia.
Finalmente, sublinho o reforço da Iniciativa para o Emprego dos Jovens e o programa Erasmus+, bem como outras rubricas orçamentais relacionadas com as PME, a investigação, a digitalização, a migração e a política externa, incluindo o desenvolvimento e a ajuda humanitária.
Miroslav
ČÍŽ
(none) (+) Týmto hlasovaním Parlament schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k budúcoročnému rozpočtu EÚ. Teraz začne plynúť trojtýždňové zmierovacie obdobie medzi EP a Radou, v rámci ktorého by mali vyjednávači oboch inštitúcií dosiahnuť dohodu na konečnej verzii budúcoročného rozpočtu. Tá by mala byť schválená na novembrovom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu. Ak sa však poslancom a ministrom nepodarí dospieť k dohode, Európska komisia bude nútená predložiť nový návrh budúcoročného rozpočtu.
Je pozitívne, že EP oproti návrhu Komisie požaduje navýšenie výdavkov na opatrenia v oblasti klímy o dve miliardy eur. Navyše sa majú navýšiť aj prostriedky určené na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 363 miliónov eur ako aj na mobilitu v rámci programu Erasmus+ o 123 miliónov eur. Pozícia parlamentu tiež požaduje viac financií by na podporu malých a stredných podnikov, digitalizáciu, opatrenia v oblasti migrácie a zahraničnú politiku EÚ - vrátane rozvojovej a humanitárnej pomoci.
Toto hlasovanie dokazuje, že naše priority sú jasné - podpora boja proti zmene klímy a všetkých politík EÚ, ktoré majú skutočný vplyv na každodenný život občanov, regióny EÚ a ich mestá a územia.

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Richard
CORBETT

98.41% votes
Seb
DANCE

97.88% votes
André Jorge
DIONÍSIO BRADFORD

0% votes
Neena
GILL

96.95% votes
Theresa
GRIFFIN

92.32% votes
Roberto
GUALTIERI

100% votes
John
HOWARTH

98.15% votes
Jackie
JONES

97.62% votes
Jude
KIRTON-DARLING

98.41% votes
Jeppe
KOFOD

0% votes
Claude
MORAES

98.15% votes
Rory
PALMER

97.79% votes
Nicolas
SCHMIT

60.83% votes
Frans
TIMMERMANS

0% votes
Julie
WARD

98.54% votes