Addendum
Slovakia

(0 MEPs displayed)

:


Monika
BEŇOVÁ
(none) (+) Je potrebné zabezpečiť, aby už prijaté krízové opatrenia z roku 2019 mali svoje odôvodnené pokračovanie aj v roku 2020, nakoľko vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sú stále veľmi nejasné a odchod bez dohody je stále reálny. V tomto konkrétnom prípade ide o nariadenia 2019/501 a 2019/502. Je potrebné zabezpečiť, aby dopravcovia zo Spojeného kráľovstva mohli aj po 30. marci 2020 prevádzkovať lety do Európskej únie a takisto aby bolo zaručené vykonávanie osobnej cestnej dopravy v pohraničnej oblasti Írska.
Vladimír
BILČÍK
(none)
Robert
HAJŠEL
(none) (+) EP prijal k pozícii Rady k návrhu rozpočtu Únie na rok 2020 celý rad zásadných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, s ktorými sa svojim zamietavým hlasovaním k súčasnej verzii rozpočtu stotožňujem. Tento rozpočet predstavuje v porovnaní s návrhom Rady vyššie výdavky, ale tie idú do oblastí ako podpora zamestnanosti, vzdelávanie, veda a programy pre mladých, čo plne podporujem. Prijatie všeobecného rozpočtu na budúci rok, ktorého výška je takmer 171 miliárd eur, pokladám za mimoriadne dôležité, pretože je to posledný rok viacročného finančného rámca 2014 až 2020 a zároveň východiskový bod viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027.
Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Únie a zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ predstavovala v apríli 2019 až 14,2 percenta, čo je alarmujúce. Ako člen frakcie socialistov sa budem zasadzovať za upevnenie európskeho piliera sociálnych práv, odstraňovanie regionálnych rozdielov, bezpečnosť a ochranu občanov a tiež za riešenie environmentálnych problémov súvisiacich so zmenou klímy. Preto sa stotožňujem s návrhom EP posilniť spomenuté rozpočtové položky.
Martin
HOJSÍK
(none)
Eugen
JURZYCA
(none) (+) Návrh Európskeho parlamentu kopíruje prístup z minulých rokov, keď výdavky len navyšuje, a neprioritizuje podľa ich pridanej hodnoty pre európskych občanov. Keďže návrh europarlamentu nezohľadňuje princíp hodnoty za peniaze a nevykazuje žiadnu ochotu znižovania výdavkov s nižšou pridanou hodnotou, hlasoval som proti.
Miriam
LEXMANN
(none)
Peter
POLLÁK
(none)
Miroslav
RADAČOVSKÝ
(none)
Milan
UHRÍK
(none)
Michal
WIEZIK
(none)
Michal
ŠIMEČKA
(none)
Ivan
ŠTEFANEC
(none)
Miroslav
ČÍŽ
(none) (+) Týmto hlasovaním Parlament schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k budúcoročnému rozpočtu EÚ. Teraz začne plynúť trojtýždňové zmierovacie obdobie medzi EP a Radou, v rámci ktorého by mali vyjednávači oboch inštitúcií dosiahnuť dohodu na konečnej verzii budúcoročného rozpočtu. Tá by mala byť schválená na novembrovom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu. Ak sa však poslancom a ministrom nepodarí dospieť k dohode, Európska komisia bude nútená predložiť nový návrh budúcoročného rozpočtu.
Je pozitívne, že EP oproti návrhu Komisie požaduje navýšenie výdavkov na opatrenia v oblasti klímy o dve miliardy eur. Navyše sa majú navýšiť aj prostriedky určené na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 363 miliónov eur ako aj na mobilitu v rámci programu Erasmus+ o 123 miliónov eur. Pozícia parlamentu tiež požaduje viac financií by na podporu malých a stredných podnikov, digitalizáciu, opatrenia v oblasti migrácie a zahraničnú politiku EÚ - vrátane rozvojovej a humanitárnej pomoci.
Toto hlasovanie dokazuje, že naše priority sú jasné - podpora boja proti zmene klímy a všetkých politík EÚ, ktoré majú skutočný vplyv na každodenný život občanov, regióny EÚ a ich mestá a územia.
Lucia
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
(none) (+) Návrh Európskeho parlamentu kopíruje prístup z minulých rokov, keď výdavky len navyšuje, a neprioritizuje podľa ich pridanej hodnoty pre európskych občanov. Keďže návrh europarlamentu nezohľadňuje princíp hodnoty za peniaze a nevykazuje žiadnu ochotu znižovania výdavkov s nižšou pridanou hodnotou, hlasovala som proti.